เกี่ยวกับโครงการ

Share

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์

หลักการและเหตุผล

 

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ได้ดำเนินการตามพันธกิจในการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ตามกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์สำหรับครู เพื่อนำไปถ่ายทอดส่งต่อความรู้และประสบการณ์สู่นักเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การจัดค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนและเยาวชน เพื่อถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นทางดาราศาสตร์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ทางดาราศาสตร์ อันจะช่วยจุดประกายความคิด สร้างจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้คนไทยมีความสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งสื่อดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และวิทยากรบรรยาย อีกด้วย

 

          ที่ผ่านมากิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ ยังไม่สามารถให้บริการได้เข้าถึงบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสในการศึกษาวิชาดาราศาสตร์เนื่องจากอยู่ในถิ่นห่างไกล ขาดแคลนงบประมาณ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งขาดบุคลากรที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการกระจายโอกาสทางการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีแนวพระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการศึกษาและการพัฒนาที่เท่าเทียม  มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ริเริ่มโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้าเสนอเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อมอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด ๑๐ นิ้ว พร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า รวมไปถึงกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ตลอดจนเป็นการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของกระทรวงศึกษาธิการ อันจะทำให้นักเรียนและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนในเครือข่ายได้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้นอกเวลาเรียน เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนทางดาราศาสตร์ต่อไป

๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความตื่นตัวทางดาราศาสตร์อย่างกว้างขวาง

๓. เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

๔. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และการสังเกตการณ์   ท้องฟ้าจริง

๕. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย

 

คุณสมบัติของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

๑. โรงเรียนในทุกสังกัดจากทั่วประเทศ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

๒. เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

๓. เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการนำสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาดาราศาสตร์ในโรงเรียน

๔. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะใช้งานสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

๕. โรงเรียนที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาเป็นเครือข่ายแกนนำทางดาราศาสตร์ได้

๖. โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องนำสื่อ และอุปกณ์ทางดาราศาสตร์ ไปใช้เพื่อเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรรมทางดาราศาสตร์เท่านั้น

 

1.โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า

2.ใบสมัครโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ

3.กำหนดการโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด