ผลการคัดเลือกผู้สมัคร SINO-THAI Astronomy Youth Camp 2019

Share

 

ขั้นตอนและเอกสารการเข้าร่วมโครงการ 

SINO-THAI Astronomy Youth Camp 2019

1. การขอวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าจีนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน จำนวน 2 ชุด (แบบฟอร์ม01) (ตัวอย่าง01)

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง กรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ 

http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/files/Manual%20PP/15-12- 60-under%2020.pdf 

3. สำเนา passport พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

4. กรณีเคยได้วีซ่าจีนมาก่อน ต้องสำเนาหน้า visa ที่เคยได้รับพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีวีซ่าอยู่ใน passport เล่มเก่า กรุณาส่ง passport เล่มเก่ามาด้วย

5. ภาพถ่ายสี  ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) จำนวน 2 ภาพ ตามรายละเอียดดังนี้ (กรุณาอ่านข้อมูลตามลิงก์ด้านล่างให้ครบถ้วน)

https://www.visaforchina.org/BKK_TH/generalinformation/news/283026.shtml 

6. เอกสารมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ (แบบฟอร์ม02) (ตัวอย่าง02)

7. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (Letter of Consent) จำนวน 2 ฉบับ (แบบฟอร์ม03) (ตัวอย่าง03)

8. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ (บิดา - มารดา ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือยินยอม) ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ (ภาษาไทย) โดยระบุชื่อ นางสาวสุลิสา จริยาเลิศศักดิ์ โทร 0931411228 เป็นผู้เดินทางกับบุตรหลานของท่าน

9. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ) จำนวน 1 ฉบับ

หากมีการแก้ไขข้อความ ต้องเซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จะเป็นผู้ยื่นขอวีซ่าให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาส่งเอกสารข้างต้นทั้งหมด มายังสถาบันฯ (หากส่งทางไปรษณีย์ไทย กรุณาส่ง EMS เท่านั้น หรือ ส่งทางบริษัทเอกชน เช่น Kerry Express หรือ J&T Express เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย)

 

 

สถาบันฯ จะเป็นผู้ยื่นขอวีซ่าและชำระค่าธรรมเนียมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

 

กรุณาส่งเอกสารข้างต้นมายัง 

 

ที่อยู่: งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

 

ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร: 053-121268 ต่อ 231 อีเมล [email protected]

 

 

 

2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่าเดินทางจากภูมิลำเนา/จังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไปยังสถานที่จัดกิจกรรม ทั้งในและต่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าประกันการเดินทาง ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

        สำหรับค่าใช้จ่ายจากภูมิลำเนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสำรองจ่ายค่าเดินทางก่อน จากนั้น สถาบันฯ จะเบิกจ่ายเงินคืนในกรณีที่มีเอกสาร / หลักฐานการเดินทางเท่านั้น โดยเบิกจ่ายตามจริง ในอัตราเที่ยวละไม่เกิน 1,500 บาท ทุกเส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) หากเดินทางโดยเครื่องบิน ต้องมีเอกสารตั๋วเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน และ Boarding Pass (กรณีการเดินทางขากลับ ต้องส่ง Boarding Pass ตามมาทางไปรษณีย์)

2) หากเดินทางโดยรถไฟ ต้องมีตั๋วรถไฟ ที่ระบุชื่อผู้เดินทาง และจำนวนเงิน

3) หากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ต้องมีตั๋วรถโดยสาร ที่ระบุชื่อผู้เดินทาง และจำนวนเงิน

4) สถาบัน ฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายในกรณีที่ขับรถมาเอง หรือเดินทางมาวิธีอื่น ที่ไม่มีหลักฐานการเดินทางที่ชัดเจนได้

5) สถาบัน ฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าบริการเสริมอื่นๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบัตรโดยสาร เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋า ค่าบริการเลือกที่นั่ง ค่าอาหาร หรืออาหารว่าง ค่าประกันการเดินทางของสายการบินได้ 

6) สถาบัน ฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางของบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ อาทิ ผู้ปกครอง ครู 

        ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องดำเนินการทำหนังสือเดินทาง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางเอง

 

3. รายละเอียดการเดินทาง

        ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยต้องแจ้งเวลา และสถานที่ที่จะเดินทางมาถึง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

1) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

2) สถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต)

3) สถานีรถไฟเชียงใหม่

        ภายหลังเสร็จกิจกรรมที่ประเทศจีน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 00.50 น. กรุณามารับบุตรหลานของท่าน หรือท่านสามารถจองเที่ยวบิน (หากเป็นไปได้ กรุณาจองเที่ยวบินที่ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) / รถโดยสาร ในวันที่ 1 สิงหาคม เพื่อเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของท่าน 

 

4. ที่พัก

วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะเข้าพักที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการจัดคู่การเข้าพัก

วันที่ 27 กรกฎาคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะเข้าพักที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการจัดคู่การเข้าพัก

ในช่วงที่จัดกิจกรรมที่ประเทศจีน Yunnan Observatories เจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม จะจัดหาที่พัก 

(หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบ)

สอบถามเพิ่มเติม โทร: 053-121268 ต่อ 231 อีเมล [email protected]