กำหนดการ

Share

(ร่าง)กำหนดการ

25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

 

24 กรกฎาคม

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าที่พัก ณ โรงแรมบ้านดินกี่ (ภายในโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว) จังหวัดเชียงใหม่

14.00 – 18.00

ลงทะเบียน ณ ล้อบบี้โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว และรับกุญแจเพื่อเข้าที่พัก

18.00 – 20.00

ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และ รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

25 กรกฎาคม

สถานที่ – จังหวัดเชียงใหม่

09.00 – 09.30

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมห้วยน้ำขาว โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

09.30 – 10.30

แนะนำโครงการ

10.30 – 10.45

รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน1

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน2

14.00 – 15.00

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน3

15.00 – 15.15

รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 17.00

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

18.00 – 20.00

รับประทานอาหารเย็น

26 กรกฎาคม

สถานที่ – จังหวัดเชียงใหม่

08.45

เตรียมพร้อม ณ ล้อบบี้ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

09.00– 11.00

เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ (รับประทานอาหารว่างระหว่างเดินทาง)

11.00 – 12.00

เยี่ยมชมสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารโครงการหลวง

13.00 – 16.00

เยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติ

16.00 – 17.00

ทัศนศึกษาดอยอ่างกา และสูงสุดแดนสยาม (รับประทานอาหารว่างระหว่างเดินทาง)

17.00 – 19.00

เดินทางกลับที่พัก

19.00 – 20.00

รับประทานอาหารเย็น

27 กรกฎาคม

สถานที่ – จังหวัดฉะเชิงเทรา

04.15

เตรียมพร้อม ณ ล้อบบี้ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

04.30

ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

06.55 – 08.20

เดินทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG222

09.00 – 11.00

เดินทางไปยัง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (รับประทานอาหารว่างระหว่างเดินทาง)

12.00 – 13.30

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00

พิธีเปิด ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

15.00 – 15.15

รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30

ชมท้องฟ้าจำลอง

16.30 – 17.30

กิจกรรมจำลองระบบสุริยะ

17.30 – 18.30

รับประทานอาหารเย็น

18.30 – 20.00

กิจกรรมดูดาว

20.00 – 21.00

เดินทางกลับที่พัก โรงแรม Crystal Suites Suvarnabhumi Airport

28 กรกฎาคม

เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

04.30

เตรียมพร้อม ณ ล้อบบี้ โรงแรมCrystal Suites Suvarnabhumi Airport

04.45

ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

07.50 – 11.15

เดินทางไปยังKunming Changshui International Airport (KMG) โดยเที่ยวบิน MU2584

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 – 20.00

เยี่ยมชมหอดูดาวยูนนาน (Yunnan Observatories)

18.00 – 19.00

รับประทานอาหารเย็น ณ หอดูดาวยูนนาน

20.00

เข้าที่พัก ณ โรงแรม...................คุนหมิง

29 กรกฎาคม

เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

09.00 – 12.00

ทัศนศึกษาในเมืองคุนหมิง (รับประทานอาหารว่างระหว่างเดินทาง)

12.00 -13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 – 19.00

เดินทางไปยังเมืองลี่เจียง (รับประทานอาหารว่างระหว่างเดินทาง)

19.00 – 20.00

รับประทานอาหารเย็น

21.00

เข้าที่พัก ณ โรงแรม...................ลี่เจียง

30 กรกฎาคม

เมืองลี่เจียง ประเทศจีน

09.00 – 12.00

ทัศนศึกษาในเมืองลี่เจียง (รับประทานอาหารว่างระหว่างเดินทาง)

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 19.00

เยี่ยมชมหอดูดาวเกาเหมยกู่ (Gaomeigu Observatory) (รับประทานอาหารว่าง ณ หอดูดาวเกาเหมยกู่)

19.00 – 21.00

รับประทานอาหารเย็น และกลับที่พัก

21.00

เข้าที่พัก ณ โรงแรม...................ลี่เจียง

31 กรกฎาคม

เมืองคุนหมิง ประเทศจีน

08.00 – 12.00

เดินทางไปยังเมืองคุนหมิงโดยรถไฟ (รับประทานอาหารว่าง และอาหารกลางวันระหว่างเดินทาง)

13.00 – 17.00

เยี่ยมชมFuxian Solar Observatory(รับประทานอาหารว่าง ณ Fuxian Solar Observatory)

18.00 – 20.00

รับประทานอาหารเย็น และเดินทางไปยัง Kunming Changshui International Airport (KMG)

23.20 – 00.50

เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินMU2583 (กลับถึง กรุงเทพฯ วันที่ 1 ส.ค. 62)

1 สิงหาคม

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

06.00 – 17.00

ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยตนเอง

 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลากิจกรรม เห็นตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า