รายละเอียดการรับสมัคร

Share

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ SINO – THAI Astronomy Youth Camp 2019

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ  จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย

 

        ด้วย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Yunnan Observatories จึงมีโครงการจัดกิจกรรม  SINO – THAI Astronomy Youth Camp 2019 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย และ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนจากโรงเรียนชายขอบ โรงเรียนขยายโอกาส หรือ โรงเรียนชายแดนใต้ สร้างความตระหนักและกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โดยอาศัยการสังเกตการณ์ และการฝึกปฏิบัติจริง ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ) จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา หอดูดาวยูนนาน และหอดูดาวเกาเหมยกู่ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทั้งนี้เยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเยาวชนจีน ณ ประเทศจีน

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญชวนเยาวชนไทยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.)  เป็นเยาวชนอายุ 12 – 16 ปี หรือ ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนจากโรงเรียนชายขอบ โรงเรียนขยายโอกาส หรือโรงเรียนชายแดนใต้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

2.)  สัญชาติไทย

3.) สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคประจำตัวที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม (เนื่องจากต้องใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานาน และ กิจกรรมบางส่วนจัดในพื้นที่สูงของประเทศจีน)

4.) สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา และมีความประพฤติเหมาะสม

5.) สามารถฟังภาษาไทยได้เข้าใจ

 

2. การรับสมัคร

1.) ระยะเวลารับสมัคร

    ตั้งแต่ประกาศรับสมัคร จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

2.) หลักฐานการสมัคร

     2.1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผู้สมัครครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง www.narit.or.th/sinothai-AYC)

     2.2) หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง

     2.3) สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

3.) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาที่ (1) อีเมล [email protected]  (2) ไปรษณีย์ ที่อยู่ : 

    งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260   หมู่ 4  ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 (3) โทรสาร 053-121250 ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 

 

3. การประการผลการคัดเลือก

1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลในใบสมัคร และความ  หลากหลายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. การตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุดและผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเห็นสมควร **สถาบันฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.narit.or.th/sinothai-AYC ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกต้องแจ้งตอบรับทางอีเมล/ โทรศัพท์ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 

4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่าเดินทางจากภูมิลำเนา/จังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไปยังสถานที่จัดกิจกรรม ทั้งในและต่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าประกันการเดินทาง ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

        ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องดำเนินการทำหนังสือเดินทาง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางเอง

 

5. ภาษา 

        ภาษาที่ใช้ระหว่างการจัดกิจกรรมคือภาษาไทย และภาษาจีน (มีล่ามแปลภาษา) 

 

6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ 053-121268 ต่อ 231 อีเมล [email protected]

เว็บไซต์ www.narit.or.th/sinothai-AYC