รายละเอียดโครงการ

Share

โครงการ SINO – THAI Astronomy Youth Camp 2019

25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

ด้วยหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราศาสตร์ แก่ นักเรียน/ นักศึกษา ครูอาจารย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ จึงมีการจัดโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองภารกิจดังกล่าว อันเป็นส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ และปลูกฝังให้เยาวชนมีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต 

ในการนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Yunnan Observatories จึงมีโครงการจัดกิจกรรม  SINO – THAI Astronomy Youth Camp 2019 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย และ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนจากโรงเรียนชายขอบ โรงเรียนขยายโอกาส หรือ โรงเรียนชายแดนใต้ สร้างความตระหนักและกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โดยอาศัยการสังเกตการณ์ และการฝึกปฏิบัติจริง ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ) จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา หอดูดาวยูนนาน และหอดูดาวเกาเหมยกู่ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทั้งนี้เยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเยาวชนจีน ณ ประเทศจีน

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 40 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสัญชาติจีน จำนวนไม่เกิน 40 คน 

หมายเหตุ : ผู้สมัครจากโรงเรียนชายขอบ โรงเรียนขยายโอกาส หรือโรงเรียนชายแดนใต้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย และ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ และได้เรียนรู้จากสถานที่จริง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทยและประเทศจีน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความตระหนักและกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ดาราศาสตร์

2. ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ และได้เรียนรู้จากสถานที่จริง

3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4. เกิดเครือข่ายเยาวชนที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทยและประเทศจีน

 

ภาษา 

ภาษาที่ใช้ระหว่างการจัดกิจกรรมคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (มีล่ามแปลภาษา) 

 

(ร่าง)กำหนดการ

25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

24 กรกฎาคม

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าที่พัก จังหวัดเชียงใหม่

25 กรกฎาคม

สถานที่ – จังหวัดเชียงใหม่

09.00 – 09.30

ลงทะเบียน ณ โรงแรม................จังหวัดเชียงใหม่

09.30 – 10.30

แนะนำโครงการ

10.30 – 10.45

รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

15.00 – 15.15

รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 17.00

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

18.00 – 20.00

รับประทานอาหารเย็น

26 กรกฎาคม

สถานที่ – จังหวัดเชียงใหม่

08.30 – 09.00

เดินทางไปยังหอดูดาวแห่งชาติ กม. 44.4ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารโครงการหลวง

13.00 – 16.00

เยียมชมหอดูดาวแห่งชาติ

16.00 – 17.00

ทัศนศึกษาดอยอ่างกา และสูงสุดแดนสยาม

17.00 – 19.00

เดินทางกลับที่พัก

19.00 – 20.00

รับประทานอาหารเย็น

27 กรกฎาคม

สถานที่ – จังหวัดฉะเชิงเทรา

08.00 – 10.00

เดินทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเครื่องบิน

12.00 – 13.30

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00

พิธีเปิด

15.00 – 15.15

รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30

ชมท้องฟ้าจำลอง

16.30 – 17.30

กิจกรรมจำลองระบบสุริยะ

18.00 – 19.00

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00

กิจกรรมดูดาว

21.00

เดินทางกลับที่พัก

28 กรกฎาคม

เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

07.50 – 11.15

เดินทางไปยังKunming Changshui International Airport (KMG) โดยเที่ยวบิย MU2584

14.00 – 20.00

เยี่ยมชมหอดูดาวยูนนาน (Yunnan Observatories)

29 กรกฎาคม

เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

09.00 – 12.00

ทัศนศึกษาในเมืองคุนหมิง

14.00 – 19.00

เดินทางไปยังเมืองลี่เจียง

30 กรกฎาคม

เมืองลี่เจียง ประเทศจีน

09.00 – 19.00

เยี่ยมชมหอดูดาวเกาเหมยกู่ (Gaomeigu Observatory)

19.00 – 21.00

ทัศนศึกษาในเมืองลี่เจียง

31 กรกฎาคม

คุนหมิง ประเทศจีน

08.00 – 13.00

เดินทางไปยังเมืองคุนหมิง

13.00 – 17.00

เยี่ยมชมFuxian Solar Observatory

1 สิงหาคม

 

23.20 – 00.50

เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินMU2583

 

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลากิจกรรม เห็นตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

 

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ดังรายการต่อไปนี้

1. รองเท้าผ้าใบ 

2. หมวก

3. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น  

4. อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ   ฯลฯ

5. ยาประจำตัว พร้อมระบุรายละเอียดในใบมอบตัว