หน้าแรก

Share

ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ กรุณาอ่านรายละเอียดและคำแนะนำให้ครบถ้วน และกรอกแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการเดินทาง ส่งมายัง [email protected] ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 มิฉะนั้น จะต้องเดินทางมาที่โรงแรมที่จัดงานด้วยตนเอง

รายละเอียดและคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการเดินทาง

ผลการคัดเลือกผู้สมัคร SINO-THAI Astronomy Youth Camp 2019

คำถามที่พบบ่อย

 

เรียน น้องๆ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ SINO-THAI Youth Camp 2019 ทุกคน

        เนื่องด้วยโครงการ SINO-THAI Youth Camp 2019 มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่า 600 คน ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ประมาณการไว้ และคณะกรรมการจะต้องคัดเลือกเยาวชนเพียง 40 คน จากจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนจากโรงเรียนชายขอบ โรงเรียนชายแดนใต้ และโรงเรียนขยายโอกาส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. การเขียนบรรยายแนะนำตัวและเหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

3. ความหลากหลายของระดับชั้น และภูมิภาค

        ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสม และผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้อ่านและพิจารณาใบสมัครของผู้สมัครทุกคน สถาบันฯ ขอเลื่อนการประกาศแจ้งผลการคัดเลือก จากเดิม วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทางหน้าเว็บไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/sinothai-ayc เท่านั้น

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความล่าช้า