สมัครเข้าร่วมโครงการ

Share

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

          โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากรายละเอียดข้างต้น โดยรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1: โรงเรียนที่ขอรับกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในปี 2562 (โรงเรียนใหม่)

 1. ครูผู้แทน/ผู้ประสานงาน ตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 2. เตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร (ให้เตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครเป็นไฟล์ .PDF/ .doc/ .jpg) เพื่อแนบส่งบนระบบรับสมัครออนไลน์ บน Google Forms
 3. ส่งข้อมูลการสมัคร โดยกรอกข้อมูลการสมัครทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ บน Google Forms พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร (สกุลไฟล์ .PDF/ .doc/ .jpg)
 4. โรงเรียนในกลุ่มที่ 1ส่งใบสมัครได้ที่ลิงก์ >> https://goo.gl/ULwnuL

 

กลุ่มที่ 2: โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อฯ ในปี 2558-2561 (กลุ่มเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ)

 1. ครูผู้แทน/ผู้ประสานงาน ตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 2. เตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร (ให้เตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครเป็นไฟล์ .PDF/ .doc/ .jpg) เพื่อแนบส่งบนระบบรับสมัครออนไลน์ บน Google Forms
 3. ส่งข้อมูลการสมัคร โดยกรอกข้อมูลการสมัครทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ บน Google Forms พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร (สกุลไฟล์ .PDF/ .doc/ .jpg)
 4. โรงเรียนในกลุ่มที่ 2ส่งใบสมัครได้ที่ลิงก์ https://goo.gl/SvsANx

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

          โครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯ ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม การส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1: โรงเรียนที่ขอรับกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในปี 2562 (โรงเรียนใหม่)

   1. ใบสมัครเพื่อขอรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์     จำนวน 1 ชุด

       (กรอกใบสมัคร บน Google Forms) ลิงค์ใบสมัคร https://goo.gl/ULwnuL

       - ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน (ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียน)

       - แนวทางการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (โครงร่างการศึกษาโครงงาน)

       - คำอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียน (เตรียมเป็นรูปภาพสำหรับแนบส่ง)

       - สื่อการสอนและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ (สื่อและอุปกรณ์ที่โรงเรียนมีอยู่)

       - ข้อมูลครูผู้ประสานงาน (จำนวน 2 คน)

2. แบบแสดงความเห็นผู้บริหารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ              จำนวน 1 ชุด

       (แนบไฟล์ บน Google Forms) ดาวน์โหลดไฟล์ที่ https://goo.gl/ihkvdv

 

กลุ่มที่ 2: โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อฯ ในปี 2558-2561  (กลุ่มเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ)

  1. ใบสมัครเข้าร่วมอบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์          จำนวน 1 ชุด

       (กรอกใบสมัคร บน Google Forms) ลิงก์ใบสมัคร https://goo.gl/SvsANx

       - ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน (ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียน)

       - แนวทางการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (โครงร่างการศึกษาโครงงาน)

       - คำอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียน (เตรียมเป็นรูปภาพสำหรับแนบส่ง)

- การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ที่ผ่านมา (ภายใต้โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ฯ 77 จังหวัด )

       - สื่อการสอนและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ (สื่อและอุปกรณ์ที่โรงเรียนมีอยู่ / นอกเหนือการสนับสนุน)

       - ข้อมูลครูผู้ประสานงาน (จำนวน 1 คน)

  2. แบบแสดงความเห็นผู้บริหารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ              จำนวน 1 ชุด

       (แนบไฟล์ บน Google Forms) ดาวน์โหลดไฟล์ที่ https://goo.gl/QwR4yz

 

กำหนดการรับสมัคร

 • หมดเขตส่งใบสมัคร                    วันที่ 25 มกราคม 2562
 • ประกาศผลการคัดเลือก              วันที่ 29 มกราคม 2562
 • ยืนยันการเข้าร่วม                       วันที่ 29-31 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อ(รอบสุดท้าย)       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

การประกาศผลการคัดเลือก

          คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และจะประกาศผลการคัดเลือกโรง-เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ที่เว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/DobsonianTelescopeForSchoolในวันที่ 29 มกราคม 2561ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียดที่แจ้งบนหน้าเว็ปไซต์ประกาศผลการคัดเลือก และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

          หากโรงเรียนใดไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ