ประกาศ ประกวดราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอทุยานดาราศาสตร์ (Astro Park)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างควบคุมงานการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ( Astro Park ) ณ ที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1723 (บางส่วน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารประกอบและสาธารณูปโภค หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1

ประกาศ ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารประกอบและสาธารณูปโภค

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 

อ่านเพิ่มเติม...