ประกาศ ประกวดราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอทุยานดาราศาสตร์ (Astro Park)

  • พิมพ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างควบคุมงานการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ( Astro Park ) ณ ที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1723 (บางส่วน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่