ปีงบประมาณ 2560

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558