สดร. มอบรางวัลภาพถ่ายดาราศาสตร์ และลายกราฟิคเกี่ยวกับดาราศาสตร์ปี 55 โชว์ผลงานเด่นมหกรรมวิทย์ฯ เตรียมต่อยอดผลงานทำสื่อดาราศาสตร์ฝีมือคนไทย

25 สิงหาคม 2555 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ และการออกแบบลายกราฟิคดาราศาสตร์ จัดแสดงผลงานทั้งหมดในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555 เตรียมต่อยอดผลงานของคนไทยผลิตเป็นสื่อดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. จับมือ อบจ.พิษณุโลก ผุดหอดูดาวภูมิภาคแห่งที่ 4 หวังเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ดาราศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

7 กันยายน 2555 – พิษณุโลก รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและดำเนินงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.จัดสัมมนาบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรภายในสถาบันฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และเตรียมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานดังกล่าวจัดขึ้น โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ .เมือง .เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.จัดสัมมนาไตรมาส ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการสัมมนาประจำปี 2555 งานดังกล่าว รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการฯ และดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการฯ ได้แถลงนโยบายในปีต่อไป ในการที่จะพัฒนาขับเคลื่อนให้สถาบันฯ มีความก้าวหน้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.จัดอบรมบุคลากร หลักสูตร ?คุณธรรม จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหม่?

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายบริหารงานบุคคลได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหม่โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...