สดร.จัดสัมมนาบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรภายในสถาบันฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และเตรียมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานดังกล่าวจัดขึ้น โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ .เมือง .เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.จัดสัมมนาไตรมาส ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการสัมมนาประจำปี 2555 งานดังกล่าว รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการฯ และดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการฯ ได้แถลงนโยบายในปีต่อไป ในการที่จะพัฒนาขับเคลื่อนให้สถาบันฯ มีความก้าวหน้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.จัดอบรมบุคลากร หลักสูตร ?คุณธรรม จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหม่?

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายบริหารงานบุคคลได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหม่โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. เข้าร่วมประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ครั้งที่ 28 ณ กรุงปักกิ่ง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและจัดแสดงบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ครั้งที่ 28 (IAU General Assembly) กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง National Astronomical Observatories Chinese Academy of Sciences (NAOC) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์กับ The University of the Philippines Los Ba?os (UPLB) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

20 กันยายน 2555 – ฟิลิปปินส์  รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Dr.Rex Victor Cruz อธิการบดี University of the Philippines Los Baños (UPLB) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ เพื่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...