สดร. ดึงโรงเรียนทั่วประเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน เผยโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์ฯ บรรลุเป้าเกินคาด

Share

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ดึงโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ โครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ จากทั่วประเทศ โชว์ผลงานกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน เผยครูไทยสุดเจ๋ง สร้างสรรค์กิจกรรมได้หลากหลาย สร้างสื่อการเรียนรู้ ผลิตผลงานวิจัย นำดาราศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจสู่นักเรียน ใช้กล้องโทรทรรศน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกินคาด คัดเลือกผลงานเด่น 9 โรงเรียน ร่วมเปิดประสบการณ์ดาราศาสตร์ที่เกาหลี

 

 

 

        นางสาวจุลลดา  ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสดร. เปิดเผยว่า สดร. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก เปิดโอกาสให้โรงเรียนจากทั่วประเทศนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์หลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน กิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ทั้งในโรงเรียน และขยายผลแบ่งปันไปยังโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และผลงานวิจัยดาราศาสตร์ เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 46 ผลงาน จากโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดดอปโซเนียนในโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ที่ สดร. ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ผลงานที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ ล้วนแล้วแต่สะท้อนความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของคุณครูทุกท่านที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจ และความรู้ทางดาราศาสตร์ไปสู่นักเรียน ผ่านกิจกรรมดาราศาสตร์หลากหลายรูปแบบ และยังฝึกฝนนักเรียนเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งต่อแบ่งปันความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จากในโรงเรียนสู่ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

 

 

 

 

        นอกจากการนำเสนอผลงานดังกล่าวแล้ว ยังจัดฝึกอบรม “การบำรุงรักษากล้องโทรทรรศน์” โดยคุณสุวิทย์ พิพิธวณิชธรรม ผู้ผลิตและพัฒนากล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน ในโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ครูได้นำไปบำรุงรักษากล้องโทรทรรศน์ให้มีประสิทธิภาพดีดังเดิม เช่น การล้างกระจกกล้องโทรทรรศน์ให้สะอาดเพื่อให้มีค่าการสะท้อนแสงดี ปรับตั้งตำแหน่งกระจกเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด

        นางสาวจุลลดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จของโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 นับถึงปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 410 โรงเรียน ใน 76 จังหวัด ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดกิจกรรมาราศาสตร์นับพันกิจกรรมทั่วประเทศ สดร. มุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนนำกล้องโทรทรรศน์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานจากทุกโรงเรียนที่นำเสนอในเวทีนี้ เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ได้กระจายไปสู่นักเรียนและชุมชนอย่างทั่วถึงจากกล้องโทรทรรศน์ฝีมือคนไทย ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งครู และนักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนได้อย่างน่าสนใจเกินความคาดหมาย

        การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี มีโรงเรียนเข้าร่วมเสนอผลงานทั้งสิ้น 31 โรงเรียน ในจำนวนนี้ สดร. ได้คัดเลือกจำนวน 9 โรงเรียนที่มีผลงานโดนเด่น ได้รับโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์กับหน่วยงานดาราศาสตร์ ณ ประเทศเกาหลีในช่วงเดือนกันยายน 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย จาก 3 ประเภทกิจกรรม กิจกรรมละ 3 โรงเรียน ดังนี้

 

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

1. นายชริน อำไธสง โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2. นางสาวนุสรา หัวไผ่ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

3. นายมะรูดี สาเมาะ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปัตตานี 

รายชื่อสำรอง 2 โรงเรียน

1. นายเชฐกร ประชาโรจน์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

2. นายวัชระพงษ์ ธนวน โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

 

กิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชน

1. นางไฝคำ เผือดผุด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม 

2. นายยุทธการ ศรีมาชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 

3. ว่าที่ร้อยเอกสัมผัด แก้วเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง) จังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อสำรอง 2 โรงเรียน

1. นางสาวอาอิชะฮ์ เบญมาหะหมัด โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จังหวัดปัตตานี

2. นางพัชรี ศิลแสน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

 

กิจกรรมศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในโรงเรียน

1. นายดลดนัย บรรจง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

2. นายบุญส่ง เห็นงาม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

3. นายอภิรัก อภิวงค์งาม โรงเรียนแกน้อยศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อสำรอง 2 โรงเรียน

1. นายชาญ เถาวันนี โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

2. นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 1313