โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

Share

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพเข้าร่วมประกวด

ในโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562

หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562

รางวัลเงินสดรวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.narit.or.th

เงื่อนไขในการประกวด

1.  ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

        เยาวชนและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

 

2. เงื่อนไขประเภทภาพถ่าย

        2.1  ประเภท  Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว

        2.2 ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก  การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชันของวัตถุในระบบสุริยะแต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น - ตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ และการเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าผ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง (หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้)

        2.3  ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

        2.4 ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าผ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง

        2.5 ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด 

 

3. กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

        3.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง โดยสามารถส่งภาพถ่ายที่เก็บไว้ในอดีตเข้าประกวดได้

        3.2 สามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดประเภท โดยมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเท่านั้น

        3.3  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ - นามสกุลจริง (ไทยหรืออังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้

        3.4  ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

        3.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ถ่ายภาพ เขียนคำอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image Processing) ให้ครบถ้วน 

 

4. วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

        4.1 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพพร้อมกรอกรายละเอียดภาพ มายัง www.narit.or.th ตามลิงค์ที่สถาบันฯ กำหนดให้ครบถ้วนทุกภาพ

        4.2  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพ .JPEG ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ ไม่จำกัด Pixel 

 

5. รางวัลการประกวดภาพถ่ายรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ประกอบด้วย

ลำดับที่ 1  รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับที่ 2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับที่ 3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ   5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับที่ 4  รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ   2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

                     

ส่งผลงานที่นี่ (Click)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทรศัพท์. 0 5312 1268 ต่อ 305

หรือทาง www.narit.or.th