สดร. ยกทัพยุววิจัยดาราศาสตร์ไทยโชว์ผลงานที่ญี่ปุ่น

  • พิมพ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ นำทัพยุววิจัย และครุวิจัยดาราศาสตร์ไทยโชว์ผลงานในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับเยาวชนของสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยโฮเซอิ (โคกาเนอิ แคมปัส) หวังแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการทำงานวิจัยดาราศาสตร์ในโรงเรียน ยกระดับศักยภาพเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาด้านดาราศาสตร์ของไทย

 

        นายมติพล ตั้งมติธรรม ผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้าน ดาราศาสตร์ขั้นสูงของ สดร. กล่าวว่า สดร. ได้คัดเลือกเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ที่มีโครงงานวิจัย โดดเด่น  จำนวน 6 คน ร่วมนำเสนอโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนในการประชุมวิชาการ ดาราศาสตร์ระดับเยาวชนของสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือพิเศษระหว่างสมาคมดาราศาสตร์ญี่ปุ่น (Astronomical Society of Japan : ASJ) และ สดร. เพื่อแสดงศักยภาพเด็กไทยในเวทีสากล

        การเข้าร่วมนำเสนอผลงานครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ในความร่วมมือระหว่าง สดร. และ สสวท. ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของไทย มุ่งเน้นการสร้างครุวิจัยและยุววิจัย จึงกำหนดให้ครูที่เข้าร่วมโครงการนำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมด้วยจำนวน 3 คน ร่วมกันสร้างสรรค์โครงงานวิจัยดาราศาสตร์ พัฒนาความคิด ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่  แล้วนำผลงานเสนอในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (TACs) ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของเยาวชนระดับประเทศ จากนั้นจึงคัดเลือกผลงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การวิจัยและวิชาการ แสดงถึงศักยภาพ สะท้อนความคิดริเริ่มที่เกิดจากตัวผู้ทำโครงงาน ไปนำเสนอในงานการประชุมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

        นายมติพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานที่ได้รับเลือกในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดจากหัวข้อในปีก่อน มีทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ การนำความรู้ดาราศาสตร์มาประยุกต์กับสิ่งใกล้ตัว ซึ่งโดดเด่นและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ จำนวนมาก เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง อาทิ การนำคาบโคจรดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมาแปลงเสียงเป็นดนตรี เชื่อมโยงสองสิ่งที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันให้เกี่ยวข้องกันได้ หรือ โครงงานการสร้างเครื่องสเปกโตรกราฟ (Spectrograph) อย่างง่าย ที่มีความเป็นรูปธรรมสูง ในขณะเดียวกัน เวทีการนำเสนอผลงานนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เยาวชนไทยได้สัมผัสแนวคิด กระบวนการทำงาน และความสนใจของเด็กญี่ปุ่นที่แตกต่างออกไป ช่วยพัฒนาแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาผลงานและตัวเองต่อไป 

        สำหรับปี 2562 สดร. นำทีมยุววิจัยเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุม ASJ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 ประกอบด้วยนักเรียน 6 คน ครูที่ปรึกษา 5 คน ร่วมเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ 

1.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุขัยของจุดบนดวงอาทิตย์กับพื้นที่ของจุดดํา - นางสาวปิยธิดา ดุลยมา โรงเรียนศรียานุสรณ์จันทบุรี

2.การศึกษาชนิดของจุดบนดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อการลุกจ้า - นางสาวรัญชิดา พลวงศา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

3.คาบการโคจรของบริวารดาวยูเรนัสกับเสียงดนตรี - นางสาวนิศาชล คําลือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

4.การศึกษาหาสมบัติทางกายภาพของ WASP-19b - นางสาวญาดานันท์ อินถา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

5.การหาระยะทางและอายุขัยของกระจุกดาวเปิด M50 โดยใช้ HR-Diagram - นางสาวอาริยา   กาวิน โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

6.การสร้างเครื่องสเปกโตรกราฟอย่างง่าย - นางสาวมัณธชา ชุมรัมย์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

 

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน 

ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับเยาวชนของสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น

ณ มหาวิทยาลัยโฮเซอิ ประเทศญี่ปุ่น

 

        นายคมสันต์ ธุรี เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ สดร. หนึ่งในผู้ควบคุมทีม กล่าวว่า     การประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับเยาวชนของสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง    ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 21 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีเวทีนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์ของตนเอง ซึ่งมีทั้งการนำเสนอในรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์ โครงงานเหล่านี้เกิดจากเด็กคิดตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบด้วยตัวเอง โดยมีครู คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ของ สดร. เป็นพี่เลี้ยงทางเทคนิคและวิธีการทำวิจัย ครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานวิจัยดาราศาสตร์ผ่านการปฏิบัติจริง ได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ ออกแบบการทดลอง ค้นหาและรวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน แก้ปัญหา และค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบ บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเรียนรู้วิธีการนำเสนอผลงานของตนให้เป็นที่ยอมรับ เป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นประสบการณ์ที่มีค่า สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยผู้เป็นกำลังสำคัญด้านดาราศาสตร์ในอนาคตด้วย 

 

นางสาวอาริยา กาวิน (ซ้าย) และอาจารย์อัจฉรา ธีรวิทยานุกุล (ขวา) นักเรียนและครูจากโรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลำพูน

 

        อาจารย์อัจฉรา ธีรวิทยานุกุล ครูจากโรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลำพูน กล่าวว่า ประทับใจและภูมิใจมากที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ ดีใจที่ สดร. จัดกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมเยาวชนให้ได้ทำโครงงานเป็นของตนเอง ได้เปิดโลกทัศน์ ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจเป็นอย่างดี 

        นางสาวอาริยา กาวิน โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน กล่าวว่า ตอนแรกที่เข้าร่วมทำโครงงานกับคุณครู เพียงเพราะอยากเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเอง แต่เมื่อได้รับโอกาสให้มานำเสนอผลงานในเวทีนี้ ก็รู้สึกเกินคาดมาก ภูมิใจที่ได้รับโอกาสให้มานำเสนองานถึงประเทศญี่ปุ่น ได้เจอสิ่งแปลกใหม่มากมาย ได้เรียนรู้   เรื่องราวใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญที่มาเยี่ยมชมโครงงานของเรา ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต

 

 

        นอกจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว คณะครูและนักเรียนยังได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่น หรือหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่น (National Astronomical Observatory of Japan : NAOJ)       หน่วยงานศูนย์กลางวิจัยดาราศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตมิทากะ กรุงโตเกียว เข้าชมท้องฟ้าจำลองระบบ 4D แสดงวัตถุท้องฟ้าต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย และยังได้สัมผัสกล้องโทรทรรศน์ที่ใช้สำหรับศึกษาดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิด 

 

 

        จากนั้น คณะยุววิจัยได้เยี่ยมชมหอดูดาวกุนมะ หอดูดาวเพื่อการวิจัยและให้บริการดาราศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชน ภายในมีนิทรรศการเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ กล้องสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ นิทรรศการการทำงานของหอดูดาว กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 15-25 เซนติเมตร ซึ่งน้องๆ ได้ลองฝึกควบคุมและหาตำแหน่งวัตถุบนท้องฟ้าด้วยตนเอง

 

 

นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมศูนย์อวกาศสึกุบะ (Tsukuba Space Center) หนึ่งในพื้นที่ภายใต้การดูแลขององค์การวิจัยและพัฒนาสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA) ตั้งอยู่ที่เมืองสึกุบะ ในจังหวัดอิบารากิ ชมนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของญี่ปุ่น รวมทั้งการทำงานของนักวิจัยในห้องปฎิบัติการและสถานที่ฝึกอบรมนักบินอวกาศก่อนขึ้นไปปฏิบัติการจริง 

        ประสบการณ์จากการนำเสนอผลงานและการเยี่ยมชมสถาบันต่างๆ ดังกล่าว ถือเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและพัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์ในไทยต่อไป 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313