ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

Share

ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ 

หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

 

๑.  ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects

รางวัลชนะเลิศ นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “Colors of M42”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ ชื่อภาพ “Orion Molecular Cloud Complex”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายชยพล พานิชเลิศ ชื่อภาพ “Rosette Nebula in Hubble Palette”

 

รางวัลชมเชย นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “M33 The Triangulum Galaxy”

 

 

๒.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “Total Solar Eclipse 2017, The Series”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “Mercury Transit 2016”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “Total Lunar Eclipse 2018”

 

รางวัลชมเชย นายอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์ ชื่อภาพ “ฝนดาวตกที่หมู่บ้านม้ง ดอยปุย”

 

 

๓.  ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

รางวัลชนะเลิศ นายวิทยา ศรีชัย ชื่อภาพ “LoveJoy C/2014 Q2”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “Sunspot AR2699”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ ชื่อภาพ “Jupiter's Rotation”

 

รางวัลชมเชย นายพลชิต ลิขิตคีรีรัตน์ ชื่อภาพ “Into the craters”

 

 

๔.  ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพล พลบำรุงวงศ์ ชื่อภาพ “ปะการังเคียงข้างทางช้างเผือก”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายวรวิทย์ จุลศิลป์ ชื่อภาพ “ดาวหมุนบนดอยผาตั้ง”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายวิศณุ บุญรอด ชื่อภาพ “Old Faithful Geyser Eruption”

 

รางวัลชมเชย นายนุชา จงจิตรนันท์ ชื่อภาพ “วงแตก”

 

 

๕.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

รางวัลชนะเลิศ นายชัชชัย จั่นธนากรสกุล ชื่อภาพ “Lightning Storm”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายศักดิ์ชัย เรือนคำ ชื่อภาพ “รุ้งเตี้ย”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายยงยุทธ จารุสิริรังษี ชื่อภาพ “มหัศจรรย์แสงเช้าบ้านปากประ”

 

รางวัลชมเชย นายวิศว จงไพบูลย์ ชื่อภาพ “แสงยามเย็น”