ประกาศรับสมัคร ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 2

Share

 

        1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

        2. กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 2

        3. กำหนดการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 2

        4. รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร