โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)”

Share

หนังสือเชิญร่วมพิธีรับมอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโครงการ "มุมดาราศาสตร์"

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ "มุมดาราศาสตร์"

 

แบบตอบรับเข้าร่วม พิธีมอบสื่อดาราศาสตร์ "มุมดาราศาสตร์" โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ "77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า"

 

กำหนดการ พิธีมอบสื่อดาราศาสตร์ "มุมดาราศาสตร์" โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ "77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า"

 

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

“มุมดาราศาสตร์ (Astro Corner)”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

“๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์”

๑. หลักการและเหตุผล

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ได้ดำเนินการตามพันธกิจการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์สำหรับครู เพื่อนำไปถ่ายทอด ส่งต่อความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นสู่นักเรียน การจัดค่ายดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน เพื่อถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นทางดาราศาสตร์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ทางดาราศาสตร์ อันจะช่วยจุดประกายความคิด สร้างจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนเป็นการ สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้คนไทยมีความสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ของโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งสื่อดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และวิทยากรบรรยาย อีกด้วย

        ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ สดร. ได้ดำเนินโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  มอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด ๑๐” พร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า กิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ รวมทั้งจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์พื้นฐาน ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้เข้าถึงเยาวชนทั่วประเทศ  สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อื่น มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ 

        โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ได้มุ่งเน้นความพร้อมของโรงเรียน และครูในการนำกล้องโทรทรรศน์ สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน สร้างและต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านชุมนุมดาราศาสตร์ การขยายผลไปสู่การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ในชุมชน สร้างเป็นเครือข่ายดาราศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือ จากการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๑๖๐ โรงเรียน ใน ๖๑ จังหวัด และมีเป้าหมายดำเนินการให้ครบ ๗๗ จังหวัดในปี ๒๕๖๐ 

        อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว จำกัดเพียงโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งครู และอุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น ยังไม่สามารถเข้าถึงโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่ยังไม่มีความพร้อม หรือมีความพร้อมในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถนำไปขยายผลได้ หรืออาจมีความสนใจแต่ยังขาดสื่อการเรียนรู้ที่เป็นจุดเริ่มให้เกิดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ต่างๆ สดร. จึงได้ริเริ่มโครงการ “มุมดาราศาสตร์” เพื่อมอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ หวังให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจในดาราศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพื่อเป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  ๒.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และสร้างความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ในทุกพื้นที่ของประเทศ

  ๒.๓ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

  ๒.๕ เพื่อสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์ให้กระจายอย่างทั่วถึงในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

 

๓. สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ๑ ชุด ประกอบด้วย

  ๓.๑ โปสเตอร์ชุดระบบสุริยะ ขนาด ๖๐x๑๗๔ ซม. จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑๐ เนื้อหา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวเคราะห์แคระ

  ๓.๒ หนังสือความรู้ จำนวน ๘ เรื่อง ได้แก่ ระบบสุริยะ/ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ/ อุกกาบาต/ ดาวหาง/                       หลุมดำ/ สุดยอดการค้นพบด้านแสง/ ๔๐๐ ปี การค้นพบกล้องโทรทรรศน์/ ยานสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ/ บันทึกการจัดตั้งหอดูดาวแห่งชาติ

  ๓.๓ ซีดีนิทานดาว เรื่อง ดวงอาทิตย์ที่รัก กลุ่มดาวนายพราน และดวงจันทร์กับแม่ของอิงอิง จำนวน ๑ ชุด

  ๓.๔ แผนที่ดาว จำนวน ๓๐  อัน

  ๓.๕ โมเดลดาวเคราะห์ ๑๐ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยโมเดลกระดาษรูปดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ๘ ดวง 

  ๓.๖ โมเดลนาฬิกาแดด ๓๐ อัน

  ๓.๗ ร่มลายแผนที่ดาว จำนวน ๑ อัน

  ๓.๘ ไม้บรรทัดระบบสุริยะสามมิติ ๑๐ อัน 

หมายเหตุ :  หลังจากได้รับสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในชุดแรก หาก สดร. มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เพิ่มเติม จะได้จัดส่งเพิ่มเติมเป็นระยะๆ

 

๔. แผนดำเนินการ

        เนื่องจากในปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีที่เริ่มดำเนินโครงการ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สดร. จึงกำหนดแผนมอบ “มุมดาราศาสตร์” ให้แก่โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั่วประเทศ ปีละ ๙๐ โรงเรียน

รายการ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

จำนวนโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการ

๙๐

 

๙๐

 

๙๐

 

๙๐

 

๙๐

 

๕. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ “มุมดาราศาสตร์”

  ๕.๑ โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์  ไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรรมทางดาราศาสตร์เท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่ายหรือแสวงหากำไร

  ๕.๒ โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์  ไปจัดวางในพื้นที่ หรือสถานที่ที่เหมาะสม นักเรียนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก

  ๕.๓ โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และจัดทำรายงานเสนอ สดร. หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

 

๖. คุณสมบัติโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

  ๖.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนทุกระดับ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ทุกสังกัดจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  ๖.๒ โรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” หรือไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็ได้

 

๗. การสมัคร 

  ๗.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.narit.or.th

  ๗.๒ กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน

  ๗.๓  ส่งใบสมัครฯ มาที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๙๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ วงเล็บมุมซองว่า (“มุมดาราศาสตร์”) หมดเขตส่งใบสมัครในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์) ประกาศผล ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ www.narit.or.th โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๕๕๖๙  ต่อ ๓๐๕ โทรสาร ๐๕๓-๒๒๕๕๒๔

 

๘. วิธีการคัดเลือก 

        สถาบันฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่จะเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “มุมดาราศาสตร์”  ประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ร่วมกันพิจารณา ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Download ใบสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ (ชนิดา)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เลขที่ ๑๙๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๕๕๖๙  ต่อ ๓๐๕ โทรสาร  ๐๕๓-๒๒๕๕๒๔ 

www.narit.or.th