โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2559 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

Share

โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี  2559

“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

 

 

เงื่อนไขในการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี  2559

ในหัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

 

1.  ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

        เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ

 

2. เงื่อนไขประเภทภาพถ่าย

        2.1 ประเภทภาพถ่าย  Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี, เนบิวลา, กระจุกดาว

        2.2 ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก  การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชั่นของวัตถุในระบบสุริยะ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง (หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้)

        2.3 ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์

        2.4 ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง

        2.5 ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด 

 

3. กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

        3.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ หรือกล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง โดยสามารถส่งภาพถ่ายที่เก็บไว้ในอดีตเข้าประกวดได้

        3.2 สามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดทุกประเภท โดยมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเท่านั้น

        3.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้

        3.4 ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

        3.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ เขียนคำอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image processing) ให้ครบถ้วน 

 

4. วิธีการส่งภาพประกวด

        4.1 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดให้ส่งภาพพร้อมใบสมัครตามแนบที่สถาบันฯกำหนด ใบสมัคร 1 ฉบับต่อ 1 ภาพถ่าย

        4.2 ผู้ส่งภาพต้องล้างอัดภาพของตนเองในขนาดตั้งแต่ 12 x 8 นิ้ว ติดลงบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ด และนำใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วติดลงด้านหลังฉากดังกล่าว 

        4.3 ผู้ส่งภาพพร้อมบันทึกไฟล์ดิจิตอล ชนิดไฟล์ .JPEG ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพ เพิ่มได้ ไม่จำกัด Pixel 

        4.4 ผู้ส่งภาพพิมพ์รายละเอียดภาพถ่ายตามในใบสมัคร แล้วบันทึกในรูปแบบ Microsoft word (ตามใบสมัครที่ดาวน์โหลด) ลงในแผ่น CD หรือ DVD

        4.5 ผู้ส่งภาพแนบภาพถ่ายและ CD บรรจุในซองเอกสารและจัดส่งมาที่ “สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช เลขที่ 191 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200” โดยวงเล็บมุมซองว่า  โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2559 “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ตามที่อยู่ข้างต้น

 

5. รางวัลประกวดการถ่ายภาพรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ประกอบด้วย

        5.1 ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects

                ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศจากฯพณฯ                    รางวัลละ 15,000 บาท

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 

                ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร                   รางวัลละ 10,000 บาท

                ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร                   รางวัลละ 5,000 บาท

               ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                       รางวัลละ 2,000 บาท 

 

        5.2 ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

                ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศจากฯพณฯ                     รางวัลละ 15,000 บาท

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 

                ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร                   รางวัลละ 10,000 บาท

                ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร                   รางวัลละ 5,000 บาท

                ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                      รางวัลละ 2,000 บาท 

 

        5.3 ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

                ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศจากฯพณฯ                     รางวัลละ 15,000 บาท

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 

                ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร                 รางวัลละ 10,000 บาท

                ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร                  รางวัลละ 5,000 บาท

                ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                     รางวัลละ 2,000 บาท 

 

        5.4 ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

                ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศจากฯพณฯ                   รางวัลละ 15,000 บาท

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 

                ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร                 รางวัลละ 10,000 บาท

                ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร                  รางวัลละ 5,000 บาท

                ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                     รางวัลละ 2,000 บาท 

 

        5.5 ประเภทปรากฏการณ์ในบรรยากาศโลก

                ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศจากฯพณฯ                   รางวัลละ 15,000 บาท

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                และของรางวัลจากบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 

                ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร                 รางวัลละ 10,000 บาท

                ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร                 รางวัลละ 5,000 บาท

                ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                    รางวัลละ 2,000 บาท 

 

6. วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

        6.1 ส่งด้วยตัวเองได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช เลขที่ 191 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

          หมายเลขโทรศัพท์  0-5322-5569

          หมายเลขโทรสาร  0-5322-5524

        6.2 ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า  โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2559“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ตามที่อยู่ข้างต้น

        6.3 สถาบันฯจะเปิดรับภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

        6.4 ประกาศผลรางวัล วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ www.narit.or.th