สดร.ร่วมเป็นเจ้าภาพและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม STSP2012 ณ มทส. โคราช

Share

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการประชุมวิชาการร่วมด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2 (The 2nd Sino-Thai Symposium on High Energy Physics, Astrophysics and Beyond : STSP2012)

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2555  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามกุฎราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน

 

 

        ในการนี้ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการฯ และนักวิจัยของ สดร. ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภายในงานประชุมดังกล่าวด้วย

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Sciences with the 2.4-meter Thai National Telescope”

ดร.ศรัณย์   โปษยะจินดา

นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “The Progress of 2.4 meters Telescope and the Remote PROMPT 0.6 m Telescope in Chile”

ดร.อุเทน  แสวงวิทย์

นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Measuring  the Primordial Non-Gaussianity with the 2dF Quasar Dark Energy Survey”

D.Mkrtichian

นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Detection and study of low-amplitude spectrum of acoustic oscillations in the rapidly-oscillating magnatic chemically-peculiar star α Circini”

Puji  Irawati

นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Population synthesis of cataclysmic variable : A test case of  αCE = 0.25”

 

 

 

 

ข้อมูลโดย 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

 

เรียบเรียงโดย

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth