การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

Share

การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์

          โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ (ทั้งสองกลุ่ม) จะต้องส่งครู หรือบุคลากรทางการศึกษา    เข้าร่วมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 : ส่งครู/ผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม           จำนวน 2 คน/โรงเรียน

กลุ่มที่ 2 : ส่งครู/ผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม           จำนวน 1 คน/โรงเรียน

 

 

วันจัดกิจกรรม

             วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯ

 

สถานที่จัดกิจกรรมภาคบรรยาย

             ณ อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

             เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

สถานที่จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ

             ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

             เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000