00_Uncategoried

Sunrise - Sunset

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

1. นายมนูญ สรรค์คุณนากร ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์ อนุกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล อนุกรรมการ
5. นายประวัติ ภัททกวงศ์ อนุกรรมการ
6. นางภูวษา สินธุวงศ์ อนุกรรมการ
7. รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
8. ผู้แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
9. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขานุการ
10. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)    ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และอำนาจ
1. เสนอแนะต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พิจารณาคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่น ๆ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ในการบรรจุ แต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
3. พิจารณา ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
4. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งเสนอแนะการจัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน
5. แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลเพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
6. พิจารณาแผนบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานบุคคล และรายงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
8. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทัศนศาสตร์ ประกอบด้วย การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ขั้นสูง อาทิ การออกแบบกล้องโทรทรรศน์ ระบบกล้องโทรทรรศน์ถ่ายภาพที่มีกำลังการขยายภาพสูง รวมถึงการพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟที่ใช้ศึกษาสเปกตรัมของวัตถุท้องฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับห้องปฏิบัติการณ์เทคโนโลยีทัศนศาสตร์ประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์สำหรับการคำนวณและสร้างแบบจำลอง และห้องปฏิบัติการณ์สำหรับทำการทดลอง โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการคือ การออกแบบและสร้างกล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง การพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัสสำหรับกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร การพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟ และการวิจัยเรื่องโคโรนากราฟ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบเชิงทัศนศาสตร์ สำหรับนักเรียนนักศึกษา นักวิจัย และวิศวกร ผ่านการจัดกิจกรรมฝึกอบรมนานาชาติเป็นประจำทุกปี โครงการสำคัญๆ ของห้องปฏิบัติเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ ได้แก่ อะแดปทีฟออปติกส์และโคโรนากราฟ (Adaptive Optics and Coronagraph) การพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟ การพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะโฟกัส  การออกแบบและการพัฒนากล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง

 

Template Page Module

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

template icon
template icon
template icon
template icon
template icon

งานอบรม/สัมมนา

งานอบรม/สัมมนา

Banner EDC 1   Banner EDC 6   Banner EDC 3

Banner EDC 11   Banner EDC 10   Banner EDC 7

TACs2020 banner

 

 

งานอบรม/สัมมนา ที่ผ่านมา

Banner EDC 2   Banner EDC 5

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

Banner EDC 2   Banner EDC 5

nase 2019 banner   stfc 2019 banner   odss 2019 banner

 

ติดต่อหอดูดาวฯ นครราชสีมา

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ทั้งนี้ หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดูดาวภาคกลางคืน หรือจัดดูดาวเป็นหมู่คณะ นอกเหนือวันและเวลาดังกล่าว สามารถโทรสอบถามและจองตารางการเข้าชมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-216-254 (ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น)