การประมวลผลภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศน์ทางดาราศาสตร์

Share

1. รู้จักกับ CCD สำหรับถ่ายภาพทางดาราศาสตร์

2. รู้จักไฟล์ FITS

3. การเตรียมไฟล์ FITS ให้อยู่ในรูปที่สามารถใช้งานได้ ด้วย FITS Liberator

4. การรวมภาพสี RGB ด้วย photoshop

5. การใช้ Luminance Filter เพื่อเพิ่ม contrast ของภาพ

6. การใช้ Narrowband Filter เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับภาพ