ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการ “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี 2561”

Share

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการ “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี 2561” ในระหว่าง วันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ หอดูดาวเฉลิมพระเเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารแนบด้านล่าง รวมทั้งสามารถ donwload เอกสารและใบประกาศรายชื่อได้จาก link นี้

https://drive.google.com/open?id=1wPtAKDgxgq16MhYX0bytu6bf7jtrwOeE