ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

         หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 ณ บ้านสวนสงวนสุข รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2562 

กำหนดการรับสมัคร

9 มีนาคม 2562  หมดเขตส่งใบสมัคร

13 มีนาคม 2562 ประกาศผลการสมัครรอบแรก จำนวน 40 คน

13-14 มีนาคม 2562 โทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

15 มีนาคม 2562 โทรยืนยันผู้ผ่านในลำดับสำรอง

26 มีนาคม 2562 ลงทะเบียน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา (ตามกำหนดแนบ)

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี

2. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่าย

3. สุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นได้

 

ค่าใช้จ่าย

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร ในระหว่างจัดกิจกรรมค่ายฯ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครค่าย

2. ใบอนุญาตจากผู้ปกครอง

3. ใบอนุญาตจากครูที่ปรึกษา

4. ใบส่วนการบรรยาย ในหัวห้อ “ถ้าฉันเป็นมนุษย์ต่างดาว”

 

การส่งใบสมัคร 

1. E-mail โดยทำการสแกนส่งเป็นไฟล์ PDF. ส่งมาที่ : [email protected]

2. นำส่งด้วยตนเอง 

3. ส่งทางไปรษณีย์ โดยแนบเอกสารให้ครบถ้วนและส่งมาทางที่อยู่ ดังนี้

เรียน คุณบุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ (ผู้ดูแลโครงการค่าย IYC)

ที่อยู่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา  

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี 

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หรือ 086-4291489 (ได้ทุกวันในเวลาราชการ)

 

ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัครกิจกรรมได้ที่

- โครงการค่ายฯ

- รายละเอียดการรับสมัคร

- ใบสมัครและเอกสารรับรอง

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการ “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี 2561”

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการ “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น ประจำปี 2561” ในระหว่าง วันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ หอดูดาวเฉลิมพระเเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารแนบด้านล่าง รวมทั้งสามารถ donwload เอกสารและใบประกาศรายชื่อได้จาก link นี้

https://drive.google.com/open?id=1wPtAKDgxgq16MhYX0bytu6bf7jtrwOeE

 

 

เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น”

        หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม “การทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น” ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 โดยมุ่งเน้นการประดิษฐ์สื่อดาราศาสตร์จากวัสดุในท้องถิ่น ทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตุและการเก็บข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ และการนำเสนอตัวอย่างโครงงานดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

 

กำหนดการสำคัญ

รับสมัครระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม

คัดเลือกและประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม 27 สิงหาคม

โทรยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 

จัดกิจกรรมอบรมในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ครูและบุคคลากรทางการศึกษา

 

ค่าใช้จ่าย

ทางหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และอาหาร ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/15O6tkxcy_Fuqg24Js9YJUY-0bEP7PONt

 

การส่งใบสมัคร

1. ส่งทางไปรษณีย์

โครงการอบรมการทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์เบื้องต้น

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมา

111ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

2. E-mail โดยแสกนส่งเป็นไฟล์ pdf ส่งมาที่ [email protected]

3. นำส่งด้วยตนเอง

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หรือ 086-4291489 (ได้ทุกวันในเวลาราชการ)

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สําหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 1”

        หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา เชิญชวนโรงเรียนที่มีชุมนุมด้านดาราศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สําหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 1” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นในการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ตลอดกระทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตุและการเก็บข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อดาราศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมชุมนุมให้แก่นักเรียนและเยาวชนต่อไป

 

กำหนดการสำคัญ

9 กรกฎาคม 2561 หมดเขตส่งใบสมัคร

19 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ

19-22 กรกฎาคม 2561 โทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

23 กรกฎาคม 2561 โทรยืนยันโรงเรียนในลำดับสำรอง

3-5 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตัวแทนชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ ในโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมนุมละ 4 ท่าน (ครูที่ปรึกษา 1 ท่าน และนักเรียนในชุมนุม 3 ท่าน)

 

ค่าใช้จ่าย

ทางหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และอาหาร ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. เอกสารแนบการจัดทำกิจกรรมชุมนุม

 

การส่งใบสมัคร

1. ส่งทางไปรษณีย์

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมา

111ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

2. E-mail โดยแสกนส่งเป็นไฟล์ pdf ส่งมาที่ [email protected]

3. นำส่งด้วยตนเอง

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หรือ 086-4291489 (ได้ทุกวันในเวลาราชการ)

 

>> โครงการค่ายดาราศาสตร์ฯ <<

>> ใบสมัคร  และรายละเอียดการรับสมัคร <<

 

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวดูดาว 2561”

หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา เปิดรับสมัครครอบครัวที่สนใจในดาราศาสตร์เข้ามาร่วมทำกิจกรรม "ครอบครัวดูดาว" ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านกิจกรรมดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา รับจำนวนจำกัด ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทาง E-mail : [email protected] ได้ถึง วันที่25 มิถุนายน 2561

 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่ เพื่อ Download ใบสมัคร

 

ประกาศรายชื่อทางเวปไซต์ www.narit.or.th/korat (กิจกรรมและข่าวสาร) หรือทางเฟสบุคแฟนเพจของหอดูดาว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หรือ 086-4291489 (ได้ทุกวันในเวลาราชการ)