หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

Share

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และให้การบริการทางวิขาการด้านดาราศาสตร์ ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ซึ่งครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงจะได้ใช้ทรัพยากรภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ และสร้างสรรค์งานวิจัยระดับพื้นฐาน อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนของประเทศ

 

 

โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการจัดตั้ง และดำเนินงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ใช้พื้นที่ 25 ไร่ บริเวณอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งภายในบริเวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทำการจัดสรรพื้นที่โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก ประกอบด้วยอาคารหลัก ๆ 2 อาคาร ดังนี้

 

อาคารท้องฟ้าจำลอง

เป็นอาคารหลังคาทรงครึ่งทรงกลมสำหรับฉายท้องฟ้าจำลองด้วยระบบดิจิตอลความละเอียด สูง สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ครั้งละ 50 คน บริเวณโถงทางเข้าของอาคารฉายดาวนั้น เป็นห้องสำหรับจัดแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร์ที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนตาม เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ ๆ เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับดาวหาง และอุกกาบาต ซึ่งปัจจุบัน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้นำอุกกาบาตแคมโปเดลชิโร จากอาร์เจนตินามาจัดแสดง และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น

 

 

อาคารหอดูดาว

อาคาร หอดูดาวมีลักษณะเป็นอาคารสองชั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของโดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลือกหอย (clamshell dome) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ฟุต สามารถเปิดออกได้ 180 องศา ทำให้เห็นท้องฟ้าได้โดยรอบ ภายในโดมทรงเปลือกหอยนี้ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ซึ่งเป็นกล้องหลักของหอดูดาว ด้านนอกของโดมทรงเปลือกหอยมีหลังคาเลื่อนทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3.5 เมตร ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 ตัว กล้องโทรทรรศน์ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว และกล้องดูดวงอาทิตย์อีก 2 ตัว โดยควบคุมการปิด-เปิด หลังคาเลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________