Prof. Vik Dhillon และ Prof. Thomas Marsh ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์แก่ทีมนักวิจัยและจนท. สดร.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ วิค ดิลลอน (Prof. Vik Dhillon) จากมหาวิทยาลัย Sheffield และศาสตราจารย์ โทมาส มาร์ช (Prof. Thomas Marsh) จากมหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ มาบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

Associate Professor Wayne Orchiston ให้การบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์ กรณีปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 รองศาสตราจารย์เวน ออร์ชิสตัน (Associate Professor Wayne Orchiston) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย James Cook ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยทางด้านโบราณดาราศาสตร์ในหัวข้อ ‘From Tahiti to Thailand: Transits of Venus and the Quest for the Astronomical Unit’ แก่ทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของ สดร.

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ร่วม อพวช.จัดเสวนาหัวข้อ ?2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น? ยันโลกไม่แตกในปีนี้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดเสวนาในหัวข้อ “2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น” ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ โดยมีนักวิชาการชั้นนำของไทย 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.นำทีมเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์จัดอบรมครูฯ ดาราศาสตร์ขั้นต้น จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ให้แก่คณะครูในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ โรงแรมรอยัลแม่โขงหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. เปิดบ้าน ต้อนรับคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฎสงขลา สร้างความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คุณภัทรวรรธน์ อาจองค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ  ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะ

อ่านเพิ่มเติม...