ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Share

ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

 

 

ประกาศการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ปี2560

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอนแทน 2560

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ปี 2560

ใบกรอกประวัติผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ