ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM เพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

 

1. หลักการและเหตุผล

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะองค์กรที่มีพันธกิจสำคัญในการสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน การพัฒนาหอดูดาวภูมิภาค และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และทำวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน

        นำมาสู่โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM  แนวทางการจัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์จริงให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลิตผลใหม่ ภายใต้แนวคิด “เราจะใช้โจทย์ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือสร้างเทคโนโลยี สร้างคนเก่ง” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศชาติต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ที่มีคุณภาพ

2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง

2.3 เพื่อสร้างเครื่องมือในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่ดี มีคุณภาพเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานกับสถาบัน

 

3. กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 30 คน)

นิสิต นักศึกษา ระดับ :  ปวส. ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

*ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย

 

4.  ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

4.1 เปิดรับสมัคร

- 20 ธันวาคม 2561 – 10 มกราคม 2562

- 1 เมษายน 2562 – 1 พฤษภาคม 2562

 

4.2 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

- 15 มกราคม 2562

- 15 พฤษภาคม 2562

 

4.3 นิสิต นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์

- ระหว่างเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562

 

 

5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

5.1 เป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 และปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาตามข้อ 3

5.2 นิสิต/นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน

5.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70

5.4 มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

 

6. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

6.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th   

6.2 การยื่นสมัครและหลักฐาน

- ยื่นสมัครด้วยตนเอง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

- ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานบริหารงานบุคคล อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180      

- ยื่นสมัครทาง E-mail Address: [email protected]  

 

7.  เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

7.1 ใบสมัคร 

7.2 รูปถ่าย (สี) ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป

7.3 ประวัติย่อ (Resume)

7.4 สำเนา Transcript หรือเอกสารแสดงผลการเรียน

7.5 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 

 

8.  สถานที่ฝึกประสบการณ์ 

8.1 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 

: ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

8.2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา 

: ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

8.3 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 

: ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8.4 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา 

: ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

9. ค่าตอบแทน

        นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามอัตราที่สถาบันกำหนด

 

10.  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

        งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรเลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053-121268-9 ต่อ 282

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ