Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

โครงงานดาราศาสตร์

Share

 

 

   

โครงงาน

 

ชื่อผู้ทำโครงาน

โรงเรียน

1

   

โครงงานการศึกษาจากแผนภาพ H-R Diagram ของกระจุกดาวเปิด M18

 

นายนันทพงษ์ นันทศลี

โรงเรียนปัว จ.น่าน

2

   

โครงงานการจําแนกประเภทของกาแล็กซีโดยใช้ค่าความรีในกระจุกกาแล็กซีเฮอคิวลิสและ A3558 

 

นายวรพล ปันแปง

โรงเรียนปัว จ.น่าน

3

   

โครงงานการหาระยะห่างของดาราจักรแมกเจลแลนใหญ่จากการแปรแสงของดาวเซเฟอิด 

 

นางสาวเกษมณี ลัทธกาณจน์

โรงเรียนปัว จ.น่าน

4

   

โครงงานการศึกษาค่าความสว่างของดาวคู่อุปราคา V508 Oph 

 

นายรัฐพล เพียรวิชา

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

5

   

โครงงาน OB Association

 

นายธนกร ไชยเสน

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

6

   

โครงงานกหาระยะห่างจากแผนภาพ H-R Diagram

 

นายอัศม์เดช สืบตระกูล

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

7

   

โครงงานการหาคาบการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ 8077ฮอยล์

 

นางสาวธีมาพร บุษบงก์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

8

   

โครงงานความสัมพันธ์ระหว่างคาบการแปรแสงกับอุณหภูมิของระบบดาวคู่ V566 Oph 

 

นายธัชธรรม สีมาเอกรัตน์

 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

9

   

โครงงานการประเมินค่า Interstellar Extinction ในกาแล็กซีทางช้างเผือก 

 

ด.ญ.สุพิชญา พัดเจริญ

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

10

   

นําเสนอโครงงานการศึกษาระยะทางของกาแล็กซีและการขยายตัวของเอกภพโดยใช้ Supernova Ia 

 

นายพลวัต ย้อยฝอย 

โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จ.พะเยา

11

   

นําเสนอโครงงานการคํานวณหาความเร็วของดาวหาง C/2013 R1 (Lovejoy)

 

 

นายธนกรณ์ บุสันเทียะ

โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จ.พะเยา

12

   

โครงงานการศึกษาการโคจรของดาวคู่อุปราคา V396 Peg 

 

นางสาวมุกธิดา ขํามี

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

13

   

โครงงานการหาโลกถึงกระจุกดาวทรงกลม โดยใช้ดาวแปรแสงเซฟิอิด 

 

นางสาวบุษราคัม นามยุดา

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

14

   

โครงงานการศึกษาอายุหาของกระจุกดาวจากแผนภาพ  H-R Diagram 

 

นายสุวรรณ ชาญจิตต์

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

15

   

โครงงานการวัดระยะทางของกาแลกซีโดยใช้ความสว่างปรากฎของ Supernova ชนิด Ia

 

นายวทัญญู ฟูแสง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

16

   

โครงงานการประเมินค่าinterstellar Mass Function ในกาแล็กซีทางช้างเผือก

 

นายจิรพัฒน์ ผิวอ่อน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

 

   

 

 

 

 

 

Additional information