การพิจารณาคัดเลือก

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ)

DobsonianTelescopeForSchool g1

    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้

  1. พิจารณาจากความพร้อมในการนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน โดยพิจารณาจากโครงร่างแนวทางการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)
  2. พิจารณาจากความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน
  3. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)
  4. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์หรือการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. พิจารณาจากความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และสามารถพัฒนาเป็นเครือข่าย แกนนำทางดาราศาสตร์ได้

 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสฯ (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์)

DobsonianTelescopeForSchool g2

  1. พิจารณาจากความพร้อมของบุคลกรภายในโรงเรียน
  2. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)
  3. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์หรือการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. พิจารณาจากความพร้อมในการนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน โดยพิจารณาจากโครงร่างแนวทางการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)

 

กลุ่มที 3 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับชุดสื่อ Astro-Corner)

DobsonianTelescopeForSchool g3

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาจากความพร้อมในการนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมทางดาราศาสตร์ โดยพิจารณาจากโครงร่างแนวทางการนำสื่อดาราศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์ บน Google Forms)

2. พิจารณาจากความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน

3. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)

4. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์หรือการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. พิจารณาจากความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และสามารถพัฒนาเป็นเครือข่าย   แกนนำทางดาราศาสตร์ได้