การพิจารณาคัดเลือก

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g1

    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้

  1. พิจารณาจากความพร้อมในการนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน โดยพิจารณาจากโครงร่างแนวทางการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)
  2. พิจารณาจากความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน
  3. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)
  4. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์หรือการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. พิจารณาจากความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และสามารถพัฒนาเป็นเครือข่าย แกนนำทางดาราศาสตร์ได้

 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสฯ (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g2

<<ยกเลิกการจัดกิจกรรมอบรม กลุ่มที่ 2>>

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานใหม่ โดยยกเลิกการจัดกิจกรรมอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ และปรับเปลี่ยนให้เป็นการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยแทน และเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมรวมกันที่ จ.เชียงใหม่ ให้เป็นการกระจายไปยังหอดูดาวภูมิภาคซึ่งมีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

          อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดอบรมและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมเดิมในปีถัดไป และหวังว่าท่านจะให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ต่อไป

 

กลุ่มที 3 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับชุดสื่อ Astro-Corner)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g3

  1. พิจารณาจากความพร้อมในการนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมทางดาราศาสตร์ โดยพิจารณาจากโครงร่างแนวทางการนำสื่อดาราศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครออนไลน์)
  2. พิจารณาจากความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน
  3. พิจารณาจากความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)
  4. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์หรือการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. พิจารณาจากความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายแกนนำทางดาราศาสตร์ได้