กำหนดการอบรม

          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานและรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ โดยกิจกรรมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และการรับมอบกล้องโทรทรรศน์ จะยังคงจัดอยู่ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีเพียงเฉพาะโรงเรียนใน กลุ่มที่ 1 ที่ขอรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เท่านั้น (ยกเลิกการจัดกิจกรรมแบบรวมตัวจำนวนมาก และยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนใน กลุ่มที่ 2) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

          และเพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการลดความแออัดในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละรอบ ทางสถาบันฯ จึงปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม โดยแบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่มย่อยตามหอดูดาวภมิภาคที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจำกัดการเข้าร่วมกิจกรรมได้รอบละไม่เกิน 5 โรงเรียน

          ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับประสบการณ์และฝึกฝนการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ เพื่อให้พร้อมนำไปใช้งานและศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ได้ที่โรงเรียนต่อไปในอนาคต ซึ่งครูที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้กิจกรรม ดังมีกำหนดการการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มที่ 1