ประกาศผลการคัดเลือก

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ)

DobsonianTelescopeForSchool g1

>>> 1.1 ประกาศผลมอบกล้อง 64 [กลุ่มที่ 1]

>>> 2.1 แบบตอบรับ มอบกล้อง 64 [กลุ่มที่ 1]

 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสฯ (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์)

 DobsonianTelescopeForSchool g2

>> TO BE ANNOUNCE

รอพิจารณาวันจัดอบรมใหม่ Update

 

กลุ่มที 3 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับชุดสื่อ Astro-Corner)

DobsonianTelescopeForSchool g3

>> TO BE ANNOUNCE

ประกาศผลการคัดเลือก 11 มิถุนายน 2564