คุณสมบัติของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ)

DobsonianTelescopeForSchool g1

  1. เป็นโรงเรียน/สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกสังกัดจากทั่วประเทศ (ทั้งภาครัฐหรือเอกชน) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. เป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์จากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ไม่เคยเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์)
  3. โรงเรียนมีความพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ได้
  4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์
  5. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงการพัฒนาเป็นเครือข่ายแกนนำทางดาราศาสตร์ต่อไปได้
  6. โรงเรียนมีความพร้อมและสนับสนุนให้มีการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสฯ (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์)

DobsonianTelescopeForSchool g2

  1. เป็นโรงเรียนในเครือข่าย “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์” ที่ได้รับมอบ กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 - 2563
  2. โรงเรียนมีผลการดำเนินงานในการนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้จัดกิจกรรม
  3. มีความสนใจและพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้สำหรับการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน
  4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในการ ศึกษาและพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

 

กลุ่มที 3 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับชุดสื่อ Astro-Corner)

DobsonianTelescopeForSchool g3

1. โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. โรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์จากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ไม่เคยเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์)

3. มีความพร้อมที่จะนำชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน รวมถึงสามารถเป็นแห่งการเรียนรู้ดาราศาสตร์และพัฒนาเป็นเครือข่ายแกนนำดาราศาสตร์ได้

หมายเหตุ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ให้โรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ Astro Corner เท่านั้น