คุณสมบัติของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g1

 1. เป็นโรงเรียน/สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกสังกัดจากทั่งประเทศ (ทั้งภาครัฐหรือเอกชน) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์จากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ไม่เคยเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์)
 3. โรงเรียนมีความพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ได้
 4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์
 5. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน ชุมชน รวมถึงการพัฒนาเป็นเครือข่ายแกนนำทางดาราศาสตร์ต่อไปได้
 6. โรงเรียนมีความพร้อมและสนับสนุนให้มีการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสฯ (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g2

 1. เป็นโรงเรียนในเครือข่าย “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์” ที่ได้รับมอบ กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 - 2562
 2. โรงเรียนมีผลการดำเนินงานในการนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้จัดกิจกรรม
 3. มีความสนใจและพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้สำหรับการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน
 4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในการ ศึกษาและพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

 

กลุ่มที 3 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับชุดสื่อ Astro-Corner)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g3

 1. โรงเรียนที่เปิดสอนทุกรับดับ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ทุกสังกัด จากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. โรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แห่งชาติมาก่อน (ไม่เคยเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ กลุ่มที่ 1)