ข้อผูกพันธ์ในการเข้าร่วมโครงการ

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g1

  1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้สำหรับการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องรวบรวมข้อมูลการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสร์ รวมถึงการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรม โดยรายงานเป็นรายกิจกรรม และรายงานเป็นรายปีงบประมาณ
  3. กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ได้รับสนับสนุน ให้ไว้เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ รวมถึงการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียน มิสามารถเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากทั้งสองฝ่าย
  4. ระยะเวลาในการดำเนินงานและความร่วมมือจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับมอบกล้อง โทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โดยโรงเรียนที่ได้รับมอบ จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรายปีงบประมาณ

 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสฯ (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g2

<<ยกเลิกการจัดกิจกรรมอบรม กลุ่มที่ 2>>

 

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานใหม่ โดยยกเลิกการจัดกิจกรรมอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ และปรับเปลี่ยนให้เป็นการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยแทน และเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมรวมกันที่ จ.เชียงใหม่ ให้เป็นการกระจายไปยังหอดูดาวภูมิภาคซึ่งมีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

          อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดอบรมและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมเดิมในปีถัดไป และหวังว่าท่านจะให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ต่อไป

 

กลุ่มที 3 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับชุดสื่อ Astro-Corner)

DobsonianTelescopeForSchool 2563 g3

          โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ ครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดข้อผูกพันธ์ ดังต่อไปนี้

  1. จะต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรการสอน หรือจัดกิจกรรมดาราศาสตร์เท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่ายหรือแสวงหาผลกำไร
  2. ต้องนำไปจัดวางในพื้นที่ หรือสถานทีที่เหมาะสม นักเรียนหรือผู้สนใจสามารถเข้าถึงส่อการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก
  3. จะต้องจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
  4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม