ข้อผูกพันในการเข้าร่วมโครงการ

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ)

DobsonianTelescopeForSchool g1

  1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้สำหรับการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องรวบรวมข้อมูลการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสร์ รวมถึงการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรม โดยรายงานเป็นรายกิจกรรม และรายงานเป็นรายปีงบประมาณ
  3. กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ได้รับสนับสนุน ให้ไว้เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ รวมถึงการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียน มิสามารถเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากทั้งสองฝ่าย
  4. ระยะเวลาในการดำเนินงานและความร่วมมือจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับมอบกล้อง โทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โดยโรงเรียนที่ได้รับมอบ จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรายปีงบประมาณ

 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสฯ (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์)

DobsonianTelescopeForSchool g2

          โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการใน กลุ่มที่ 2 นี้ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ เป็นเพียงการสมัครเพื่อเข้ารับอบรมและฝึกทักษะในการสังเกตการณ์เพิ่มเติม รวมถึงการอบรมกระบวนการและแนวคิดในการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน ซึ่งโรงเรียนจะได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนต่อไป

 

กลุ่มที 3 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับชุดสื่อ Astro-Corner)

DobsonianTelescopeForSchool g3

          โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือและได้รับการ     สนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดข้อผู้พันธ์ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์  ไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรรมทางดาราศาสตร์เท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่ายหรือแสวงหากำไร

2. โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องนำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปจัดวางในพื้นที่ หรือสถานที่ที่เหมาะสม นักเรียนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก

3. โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานเสนอต่อสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม