การพิจารณาคัดเลือก

Share

การพิจารณาคัดเลือก

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก โรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1: โรงเรียนที่ขอรับกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในปี 2562 (โรงเรียนใหม่)

  1. พิจารณาจากความพร้อมในการนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน โดยพิจารณาจากโครงร่างแนวทางการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)
  2. พิจารณาจากความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน
  3. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)
  4. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์หรือการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. พิจารณาจากความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และสามารถพัฒนาเป็นเครือข่าย   แกนนำทางดาราศาสตร์ได้

 

กลุ่มที่ 2: โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อฯ ในปี 2558-2561 (กลุ่มเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ)

  1. พิจารณาจากความพร้อมในการนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน โดยพิจารณาจากโครงร่างแนวทางการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)
  2. พิจารณาจากความพร้อมของบุคลากรภายในโรงเรียน
  3. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียน (ข้อมูลแนบส่งบนใบสมัครแบบออนไลน์)
  4. พิจารณาจากประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์หรือการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. พิจารณาจากความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และสามารถพัฒนาเป็นเครือข่าย   แกนนำทางดาราศาสตร์ได้