ข้อผูกพันธ์ในการเข้าร่วมโครงการ

Share

ข้อผูกพันในการเข้าร่วมโครงการ

          โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ   ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือ  และได้รับการ     สนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ กำหนดข้อผูกพันออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1: โรงเรียนที่ขอรับกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในปี 2562 (โรงเรียนใหม่)

  1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้สำหรับการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้สำหรับการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (ต้องมีผลงานโครงงานดาราศาสตร์อย่างน้อย ปีละ       1 โครงงาน)
  3. กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ได้รับสนับสนุน ให้ไว้เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล   จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ รวมถึงการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียน มิสามารถเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อให้หน่วยงานอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบหรือยินยอม             จากทั้งสองฝ่าย
  4. ระยะเวลาในการดำเนินงานและความร่วมมือจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับมอบกล้อง    โทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โดยโรงเรียนที่ได้รับมอบ จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์เป็นรายปีงบประมาณ

 

กลุ่มที่ 2: โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อฯ ในปี 2558-2561 (กลุ่มเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ)

  1. โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม จะต้องนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ที่ได้รับ   ไปแล้วเมื่อ ปี พ.ศ.2558 - 2561 (กล้องเดิม) ไปใช้งานสำหรับการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับ โรงเรียน (ต้องมีผลงานโครงงานดาราศาสตร์อย่างน้อย ปีละ 1 โครงงาน)
  2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ (อย่างน้อยปีละ 1 โครงงาน) นำเสนอเป็นรายปีงบประมาณ