กำหนดการ

Share

- ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract)                              ภายในวันที่ 15 มีนาคม     2562

- ประกาศผลการคัดเลือก                                                    ภายในวันที่   1 เมษายน    2562

- ยืนยันการเข้าร่วมฯ/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)     ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

- ลงทะเบียนเข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน)                       ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

 

        ทั้งนี้ คณะกรรมการจะประกาศผลการพิจารณาห้อข้อนำเสนอผลงาน โดยคัดเลือกจากบทคัดย่อ (Abstract) ที่ส่งมา และประกาศผลในวันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อแจ้งให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป