ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน

Share

1. กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน(คัดเลือกจำนวน 20 ผลงาน)

          คือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาชิกชมรมดาราศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความสนใจและความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียนในโรงเรียนเช่นการสร้างสื่อ/อุปกรณ์ดาราศาสตร์อย่างง่าย, กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์, ค่ายดาราศาสตร์, กิจกรรมดูดาว, การสร้างแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียนหรือการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในรูปแบบอื่น ๆ

 

>>>>ลงทะเบียน<<<<          >>>>ตรวจสอบรายชื่อ<<<<

 

 

2. กิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชน(คัดเลือกจำนวน 20 ผลงาน)

          คือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือคนในชุมชนมีส่วนร่วมกระตุ้นให้เกิดความสนใจทางด้านดาราศาสตร์เช่นกิจกรรมการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์, กิจกรรมดาราศาสตร์สู่ชุมชนหรือจัดกิจกรรมดูดาวให้กับโรงเรียนภายนอก

 

>>>>ลงทะเบียน<<<<          >>>>ตรวจสอบรายชื่อ<<<<

 

 

3. กิจกรรมศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในโรงเรียน(คัดเลือกจำนวน 20 ผลงาน)

          คือกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบโครงงานดาราศาสตร์โดยครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนตามระยะเวลาที่ศึกษาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียนโดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูที่นำเสนอผลงานจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน เช่น แนวคิด การดำเนินงานและรายละเอียดโครงงาน รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงงานของนักเรียนตั้งแต่เริ่มตันจนจบ

 

>>>>ลงทะเบียน<<<<          >>>>ตรวจสอบรายชื่อ<<<<