กิจกรรมดูดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน

  • พิมพ์
7 มิถุนายน 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา ซึ่งในโครงการนี้ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 130 คน จาก 11 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา          จังหวัดปัตตานี

2. โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา              จังหวัดปัตตานี

3. โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน           จังหวัดปัตตานี

4. โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ        จังหวัดปัตตานี

5. โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์    จังหวัดนราธิวาส

6. โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ            จังหวัดยะลา

7. โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ   จังหวัดยะลา

8. โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา       จังหวัดยะลา

9. โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา         จังหวัดสงขลา

10. โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์      จังหวัดสตูล

11. โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร    จังหวัดสตูล

 

        และโครงการในครั้งนี้ น้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เบื้องต้นทางดาราศาสตร์ การใช้กล้องโทรทรรศน์เพื่อใช้สังเกตวัตถุท้องฟ้า พร้อมกับได้การสังเกตดาวอังคารใกล้โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก เพื่อใช้ประกอบกับการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรกในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559

 

ภาพที่ 1 ภาพน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน 

ปีที่ 2 ประจำปี 2559 ณ หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

 

ภาพที่ 2 ภาพน้องเยาวชนได้ร่วมสังเกตดาวอังคารใกล้โลก ดาวเสาร์ และดาวพฤหัสบดี

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

 

        และในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ไปร่วมสังเกตการณ์จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ณ หอดูดวงจันทร์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งกิจกรรมดูดวงจันทร์เสี้ยวแรกในปีนีได้มีประชาชนเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งผลของการสังเกตการณ์จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ หอดูดวงจันทร์ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา ไม่ผู้ใดสามารถเห็นจันทร์เสี้ยวแรกได้

 

ภาพที่ 3 ทางขึ้นหอดูดวงจันทร์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 

ภาพที่ 4-5 ภาพบรรยากาศการสังเกตการณดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ณหอดูดวงจันทร์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559

 

ภาพที่ 4

 

ภาพที่ 5