จากเดือนซะบาน เข้าสู่เดือนรอมฎอน ของปีฮีจเราะห์ 1437

  • พิมพ์

24 พฤษภาคม 2559

ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้ ประกาศให้ชาวไทยมุสลิมร่วมกันสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพ่ือกำหนดวันเริ่มต้นเดือนใหม่ คือ เดือนซะบาน (เดือนที่8) ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้คนที่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) สำนักจุฬาราชมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับวันอาทิตย์ที่  8 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และเมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนซะบาน ชาวไทยมุสลิมจะเริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับเดือนรอมฎอน (เดือนที่9) เป็นเดือนที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องถือศีลอดกันตลอดทั้งเดือน และการกำหนดวันเริ่มต้นของการถือศีลอดในปีนี้ของชาวมุสลิมจะร่วมกันสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) อีกครั้ง ในวันที่ 29 เดือนซะบาน (เดือนที่8) ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า และก่อนวันดังกล่าวทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน ณ หาดแก้ว  รีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา  ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนามาร่วมงานมากกว่า 100 คนกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการฝึกการสังเกตการณ์ดวงจันทร์ และถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับน้องๆเยาวชนมุสลิมในพื้นที่และจังหวัดที่ใกล้เคียง

ภาพที่ 1 น้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก เพื่อกำหนดวันถือ

ศีลอดเดือนรอมฎอน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ แหลมตาชี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 

ภาพที่ 2 แผนที่โลกกับช่วงเวลาที่เกิดจันทร์ดับ (new moon)  ในวันที่  5 มิถุนายน พ.ศ.2559 

ตรงกันวันที่ 29 เดือนชะบาน (Shaban) (เดือนที่ 8) เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 รอมฎอน 1437

 

        ข้อมูลของดวงจันทร์ก่อนที่ทำการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 จันทร์ดับ (New moon) จะเกิดขึ้นเวลาประมาณ 10:00 น. และเมื่อเวลาผ่านไปจนไปถึงช่วงเวลาของการสังเกตการณ์จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า วันที่ 5 มิถุนายน 2559 ดวงอาทิตย์ตกเวลาประมาณ 18:44 น. ดังนั้นอายุดวงจันทร์ที่เริ่มนับจากจันทร์ดับ (New moon) มาถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกที่ประเทศไทย (กทม) เวลาประมาณ 18:44 น. อายุดวงจันทร์ในเวลาดังกล่าวประมาณ 8 - 9 ชั่วโมง และในวันดังกล่าวดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าประเทศไทย (กทม)  เวลาประมาณ 18:58 น. 

 

ภาพที่ 3 แผนที่บริเวณที่คาดว่าจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหรือฮิลาล(Hilah)

 ในวันที่  5 มิถุนายน พ.ศ.2559 ตรงกันกับวันที่ 29 เดือนชะบาน (Shaban) ( (เดือนที่ 8) เพื่อที่จะกำหนดวันที่ 1 รอมฎอน 1437

 

        หากผลการของการสังเกตการณ์จันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันดังกล่าว มีผู้คนที่สามารถเห็นจันทร์เสี้ยวแรกจะนับได้ว่าเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าวจะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ของชาวมุสลิมหรือเวลาเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนของปีนี้ ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และหากผลของการสังเกตดวงจันทร์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดสามารถเห็นจันทร์เสี้ยวแรก ชาวมุสลิมในประเทศไทยก็จะเริ่มถือศีลอดกันตั้งแต่วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ครบรอบเดือนจันทรคติ 29 วัน หรือ 30 วัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไป วันที่ 29 เดือนรอมฎอน 1437 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

 

 

หมายเหตุ ผลของการสังเกตการณ์ดวงจันทร์ (ฮีลาล) ให้รอฟังคำประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 

แหล่งข้อมูลมูลอ้างอิง

http://www.skthai.org/index.php?mo=17

ภาพที่2 http://www.timeanddate.com/astronomy/moon/light.html?day=5&month=06&year=2016&hour=10&min=00&sec=0&n=28&ntxt=Thailand+-+Bangkok&earth=0 

ภาพที่3 http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/1437/1437g_09a.pdf