แผนที่ดาวโบราณใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก”: ตอนที่ 2

Share

แผนที่ดาวโบราณใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก”: ตอนที่ 2

ผู้เรียบเรียงบทความชุดนี้สนใจในประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการและความเป็นมาของแผนที่ดาวใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก” จึงได้เรียบเรียงบทความชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องราวของ “ทรงกลมท้องฟ้า” (Celestial Sphere) มาก่อน โดยสามารถได้ที่นี่

ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ของโครงการ LESA

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/1/celestial_sphere/celestial/celestial.html

 

เอกสารวิชาดาราศาสตร์ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

http://www.mwit.ac.th/~astronomy/astro_m4/lesson2.pdf

 

----------------------------------------------------

 

3. กลุ่มดาวของจีน (Chinese asterisms): ตอนแรก

 

ดาราศาสตร์โบราณของจีนมีระบบที่แบ่งพื้นที่บนทรงกลมท้องฟ้าออกเป็นกลุ่มดาวต่างๆ จีนเรียกกลุ่มดาวเหล่านี้ว่า 星官 “ซิงกวาน” ซึ่งตัว 星 “ซิง” แปลว่า “ดวงดาว” ในขณะที่ 官 “กวาน” แปลว่า ทางการ, ราชการ หรืออวัยวะ 

 

กลุ่มดาวของจีนนั้นมักจะเล็กกว่ากลุ่มดาวสากล 88 กลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากดาราศาสตร์ของกรีกโบราณ ซึ่งสังเกตได้จากจำนวนกลุ่มดาวในแผนที่ดาวของจีนสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ที่มีมากกว่า 250 กลุ่ม

 

รูปที่ 12 แผนที่ดาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าพาดผ่านตรงกลาง (เส้นสีแดง) ส่วนเส้นสีเหลืองคือเส้นสุริยวิถี แผนที่ดาวนี้แสดงกลุ่มดาวต่างๆของจีน

[ที่มาของภาพ: http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-83598-1-1.html ]

 

กลุ่มดาวของจีนรวมกลุ่มเป็น “กลุ่มดาวใหญ่” ดังนี้

- กลุ่มใหญ่ “กำแพงทั้งสาม” (Three enclosures: 三垣 “ซานหยวน”) เป็นกลุ่มใหญ่ของกลุ่มดาวที่อยู่โดยรอบขั้วฟ้าเหนือ รวมไปถึงพื้นที่บริเวณกลุ่มดาวสิงโต หญิงสาว และคนแบกงู ที่เป็นกลุ่มดาวสากลในปัจจุบัน

 

- กลุ่มใหญ่ “สัตว์เทพทั้งสี่” (Four symbols: 四象 “ซื่อเซี่ยง”) จาก “ห้องพักทั้งยี่สิบแปด” (28 Lunar mansions: 二十八宿 “เอ้อร์สือปาซิ่ว”) 

“ห้องพักทั้งยี่สิบแปด” เป็นกลุ่มดาวต่างๆ 28 กลุ่มในบริเวณเส้นสุริยวิถี (Ecliptic: เส้นที่ลากเชื่อมตำแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์ ที่ดวงอาทิตย์ใช้เวลา 1 ปีถึงจะกลับมาปรากฏบนกลุ่มดาวเดิม ระนาบของเส้นสุริยวิถีเป็นระนาบเดียวกันกับระนาบวงโคจรของโลก) ซึ่งถือว่าเทียบเท่ากับ “กลุ่มดาวจักรราศี” (Zodiacs) ทั้ง 12 กลุ่มดาวในดาราศาสตร์ตะวันตก กลุ่มดาวทั้ง 28 นี้ จะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ 4 กลุ่มที่มีรูปร่างเป็นสัตว์เทพทั้ง 4

 

รูปที่ 13 แผนที่ดาวแสดง “กลุ่มดาวใหญ่” ของจีน ได้แก่ “กำแพงใหญ่ทั้งสาม” (สีชมพูในรูป) และ “สัตว์เทพทั้งสี่” ที่อยู่บริเวณสุริยวิถี (เส้นสีเหลือง)

 

- กลุ่มดาวทางใต้ (The southern asterisms: 近南極星區 “จิ้นหนานจี๋ซิงชวี”) เป็นกลุ่มดาว 23 กลุ่ม บริเวณใกล้ขั้วฟ้าใต้ ส่วนที่ไม่เคยขึ้นมาอยู่เหนือขอบฟ้าเมื่อมองจากเมืองจีน ซึ่ง “สวี กวางฉี่” (徐光启) ขุนนางนักปราชญ์ชาวจีนคาทอลิกเป็นผู้เริ่มใส่กลุ่มดาวเหล่านี้ เข้ามาในระบบกลุ่มดาวของจีน โดยนำมาจากแผนที่ดาวของทางยุโรป ในช่วงปลายราชวงศ์หมิง

 

รูปที่ 14 แผนที่ดาวแสดงกลุ่มดาวต่างๆทางใต้ ในระบบกลุ่มดาวของจีน

[ที่มาของภาพ: http://www.dili360.com/nh/article/p5350c3d93279c50.htm ]

 

3.1 ประวัติความเป็นมาของกลุ่มดาวแบบจีน

 

ระบบกลุ่มดาวของจีนนั้นมีการพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบกลุ่มดาวของทางกรีกโบราณ-โรมัน ตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล แม้ว่ากลุ่มดาวของทางกรีกโบราณ-โรมันนั้นเคยได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งจากดาราศาสตร์ของทางบาบิโลเนีย (อาณาจักรสมัยโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส หรือประเทศอิรักปัจจุบัน ในช่วง 1894-539 ก่อนคริสตกาล) 

 

ขณะที่ดาราศาสตร์จีน มี “ห้องพักทั้ง 28” ซึ่งเป็นกลุ่มดาวจักรราศีในจำนวนที่ใกล้เคียงกับ “ดาวนักขัตฤกษ์/ดาวนักษัตรฤกษ์” (Nakshatra) 27 กลุ่มของทางดาราศาสตร์อินเดีย แต่ “ห้องพักทั้ง 28” ของจีน กับ “ดาวนักขัตฤกษ์” ไม่ได้มีอิทธิพลหรือความเกี่ยวข้องระหว่างกันแต่อย่างใด

 

แม้ว่าดาราศาสตร์พื้นบ้านของจีนจะมีกลุ่มดาวในกลุ่ม “กำแพงทั้งสาม” และ “ห้องพักทั้ง 28” (หรือก็คือกลุ่ม “สัตว์เทพทั้งสี่”) แต่การที่ผู้สังเกตจากดินแดนจีนไม่สามารถเห็นกลุ่มดาวบริเวณขั้วฟ้าใต้ได้ ทำให้กว่า “กลุ่มดาวทางใต้” จะเริ่มถูกประยุกต์เข้ากับระบบกลุ่มดาวของจีน ก็เป็นในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 16 เมื่อจีนมีการติดต่อกับประเทศทางยุโรป (ประเทศทางยุโรปเหล่านี้มีการเดินเรือไปในทวีปที่อยู่ทางซีกโลกใต้ ทำให้มีการสังเกตการณ์และบันทึกถึงกลุ่มดาวบริเวณขั้วฟ้าใต้) 

 

3.2 “กำแพงทั้งสาม” (Three Enclosures: 三垣)

 

ประกอบกลุ่มดาวใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่

 

- กลุ่มดาวใหญ่ “กำแพงวังหลวง” (紫微垣 “จื่อเวย์หยวน” แต่ในภาษาอังกฤษแปลว่า Purple forbidden enclosure) เป็นกลุ่มดาวใหญ่ที่อยู่บริเวณดาวเหนือ (ขั้วฟ้าเหนือ) และพื้นที่โดยรอบ

 

รูปที่ 15 แผนที่ดาวแสดงกลุ่มดาวต่างๆในกลุ่มดาวใหญ่ “กำแพงวังหลวง” โดยกลุ่มดาวเหล่านี้จะขีดเส้นเชื่อมดาวด้วยเส้นสีเหลือง ส่วนวงกลมสีขาว แสดงขอบเขตของดาวฤกษ์ที่ไม่ตกลับขอบฟ้าทิศเหนือในปัจจุบัน หากมองจากบริเวณละติจูดที่ 35 องศาเหนือ ซึ่งผ่านกลางประเทศจีน (บริเวณเมืองซีอาน)

[ที่มาของภาพ: http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-83598-1-1.html ]

 

รูปที่ 16 แผนที่ดาวแสดงตัวอย่างกลุ่มดาวต่างๆในกลุ่มดาวใหญ่”กำแพงวังหลวง” โดยกลุ่มดาวส่วน “กำแพง” แสดงด้วยเส้นเชื่อมดาวและตัวเลขลำดับสีแดง กลุ่มดาวส่วน “นอกกำแพง” มีตัวเลขลำดับสีเขียว และกลุ่มดาวส่วน “ในกำแพง” มีตัวเลขลำดับสีฟ้า ซึ่งตัวเลขลำดับของกลุ่มดาวต่างๆ สัมพันธ์กับตารางข้างล่าง

 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างของกลุ่มดาวต่างๆ ที่ประกอบเป็นกลุ่มดาวใหญ่ “กำแพงวังหลวง”

 

ลำดับ

ชื่อกลุ่มดาว
(จีนตัวเต็ม)

ชื่อกลุ่มดาว
(ภาษาไทย)

ชื่อกลุ่มดาว
(เกาหลี)

ชื่อกลุ่มดาว
(ญี่ปุ่น)

กลุ่มดาว
สมัยปัจจุบัน

“กำแพง”

 

 

รวมกันเป็น
紫微垣
자미원

“ชามีว็อน”

 

 

01

紫微左垣

จื่อเวย์จั่วหยวน

กำแพงวังหลวง
ฝั่งซ้าย

 

シビサエン

“ชิบิสะเอง”

เซฟิอุส-มังกร

02

紫微右垣

จื่อเวย์โย่วหยวน

กำแพงวังหลวง
ฝั่งขวา

 

シビウサエン

“ชิบิอุเอง”

มังกร-ยีราฟ

“นอกกำแพง”

 

 

 

 

 

03

傳舍

ฉวานเซ่อ

เรือนพัก

전사
“ช็อนซา”

デンシャ
“เดนชะ”

แคสสิโอเปีย-
เพอร์ซิอุส

04

華蓋

หัวไก้

ร่มฉัตรแห่งพระจักรพรรดิ

화개
“ฮวาแก”

カガイ

“คาไง”

แคสสิโอเปีย

05

ก้าง

ก้านฉัตร


“คัง”

コウ

“โคว”

แคสสิโอเปีย-ยีราฟ

06

八穀

ปากู่

เมล็ดพันธุ์ทั้งแปด

팔곡
“พัลกก”

ハチコク

“ฮาจิโกกุ”

ยีราฟ

07

內階

เน่ย์เจีย

บันไดด้านใน

내계
“แน-กเย”

ナイカイ
“ไนไก”

หมีใหญ่

08

三師

ซานซือ

สามนักปราชญ์

삼사
“ซัมซา”

サンシ

“ซันชิ”

หมีใหญ่

09

內廚

เน่ย์ฉู

ห้องครัวด้านใน

내주
“แนจู”

ナイチュウ

“ไนจู”

มังกร

10

天理

เทียนหลี่

อาณัติสวรรค์

천리
“ช็อลลี”

テンリ

“เทนริ”

หมีใหญ่

11

北斗

เป๋ย์โต่ว

กระบวยฝั่งเหนือ

북두
“พุกตู”

ホクト

“โฮกุโตะ”

หมีใหญ่

12

三公

ซานกง

สามผู้ทรงเกียรติ

삼공
“ซัมกง”

サンコウ

“ซังโกว”

สุนัขล่าเนื้อ

13

天槍

เทียนเชียง

หอกสวรรค์

천창
“ช็อนชัง”

テンソウ

“เทนโซว”

คนเลี้ยงสัตว์

14

天棓

เทียนโผ่ว

ไม้นวดสวรรค์

천봉
“ช็อนบง”

テンポウ

“เทมโปว”

มังกร-เฮอร์คิวลิส

15

天廚

เทียนฉู

ครัวสวรรค์

천주
“ช็อนจู”

テンチュウ
“เทนจู”

มังกร

“ในกำแพง”

 

 

 

 

 

16

五帝內座

อู่ตี้เน่ย์จั้ว

บัลลังก์จักรพรรดิด้านในทั้งห้า

오제내좌
“โอเจแน-จวา”

ゴテイナイザ

“โกเตย์ไนซะ“

เซฟิอุส

17

六甲

ลิ่วเจี่ย

เกราะทั้งหก

육갑

“ยูกับ”

ロクコウ

“โรคุ-โคว”

ยีราฟ

18

天柱

เทียนจู้

เสาหลักสวรรค์

천주
“ช็อนจู”

テンチュウ

“เทนจู”

มังกร-เซฟิอุส

19

勾陳

โกวเฉิน

โครงโค้ง

구진
“คูจิน”

コウチン

“โควจิง”

หมีเล็ก

20

北極

เป่ย์จี๋

ขั้วเหนือ

북극
“พูกึก”

ホッキョク

“ฮกกโยกุ”

หมีเล็ก

21

四輔

ซื่อฝู่

ผู้ช่วยทั้งสี่

사보
“ซาโบ”

シホ

“ชิโฮะ”

หมีเล็ก

22

御女

ยวี่หนวี่

นางใน

여어
“ยอออ”

ギョジョ

“กโยโจะ”

มังกร

23

尚書

ซ่างซู

ราชเลขา

상서
“ซังซอ”

ショウショ

“โชวโชะ”

มังกร-หมีเล็ก

24

天床

เทียนฉวาง

เตียงสวรรค์

천상
“ช็อนซัง”

テンショウ

“เทนโชว”

มังกร-หมีเล็ก

 

รูปที่ 17 แผนที่ดาวแสดงตัวอย่างกลุ่มดาวต่างๆในกลุ่มดาวใหญ่”กำแพงวังหลวง” โดยใส่กลุ่มดาวสากลที่ใช้ในปัจจุบัน (เส้นเชื่อมดาวและชื่อกลุ่มดาวสีเขียว)

 

ส่วนกลุ่มลูกศรสีฟ้า แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งของขั้วฟ้าเหนือ เนื่องจากการหมุนควงของแกนหมุนรอบตัวเองของโลก รอบแกนตั้งฉากระนาบวงโคจรของโลก (Axial Precession) ซึ่ง Axial Precession ของโลกจะครบหนึ่งรอบ ใช้เวลาประมาณ 26,000 ปีของโลก ทำให้ “ดาวเหนือ” เปลี่ยนดวงเมื่อเวลาผ่านไปนับพันปี โดยกลุ่มลูกศรสีฟ้ายังแสดงว่าดาวเหนือเปลี่ยนดวงจากดาวทูบาน (Thuban) ในกลุ่มดาวมังกร (ตามกลุ่มดาวสากล) ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านกลุ่มดาว “ขั้วเหนือ” และ “ผู้ช่วยทั้งสี่” ของจีน เมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 1-10 ก่อนที่จะมายังดาวเหนือดวงปัจจุบัน (Polaris)

 

รูปที่ 18 แผนที่ดาวแสดงตัวอย่างกลุ่มดาวต่างๆในกลุ่มดาวใหญ่”กำแพงวังหลวง” ซึ่งแสดงรูปร่างจินตนาการโดยรวม สำหรับกลุ่มดาวต่างๆ เช่น

- รูปบัลลังก์ใต้ร่มฉัตร: กลุ่มดาว”บัลลังก์จักรพรรดิด้านในทั้งห้า”-“ก้านฉัตร”-“ร่มฉัตรแห่งพระจักรพรรดิ”

- รูปวังหลวงและกำแพง: กลุ่มดาวส่วน “กำแพง” และ “ในกำแพง” โดยรวม

- รูปรถเทียมม้า: กลุ่มดาว “กระบวยฝั่งเหนือ” ซึ่งบางทีก็ปรากฏเป็นรูปรถเทียมม้า หรือราชรถ ตามหลักฐานทางดาราศาสตร์โบราณคดีบางแห่งของจีน

[ที่มาของภาพ: http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-83598-1-1.html ]

 

- กลุ่มดาวใหญ่ “กำแพงวังสูงสุด” (太微垣 “ไท่เวย์หยวน” ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Supreme palace enclosure) เป็นกลุ่มดาวใหญ่ที่อยู่ในบริเวณระหว่างกลุ่มดาวสิงโตและหญิงสาว

 

รูปที่ 19 แผนที่ดาวแสดงกลุ่มดาวต่างๆในบริเวณกลุ่มดาวใหญ่ “กำแพงวังสูงสุด” 

[Credit ภาพ: User “Su huynh” @ wikipedia]

 

รูปที่ 20 แผนที่ดาวแสดงตัวอย่างกลุ่มดาวต่างๆในกลุ่มดาวใหญ่”กำแพงวังสูงสุด” โดยกลุ่มดาวส่วน “กำแพง” แสดงด้วยเส้นเชื่อมดาวและตัวเลขลำดับสีแดง และกลุ่มดาวส่วน “ในกำแพง” มีตัวเลขลำดับสีเขียว ซึ่งตัวเลขลำดับของกลุ่มดาวต่างๆ สัมพันธ์กับตารางข้างล่าง

 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างของกลุ่มดาวต่างๆ ที่ประกอบเป็นกลุ่มดาวใหญ่ “กำแพงวังสูงสุด”

 

ลำดับ

ชื่อกลุ่มดาว
(จีนตัวเต็ม)

ชื่อกลุ่มดาว
(ภาษาไทย)

ชื่อกลุ่มดาว
(เกาหลี)

ชื่อกลุ่มดาว
(ญี่ปุ่น)

กลุ่มดาว
สมัยปัจจุบัน

“กำแพง”

 

 

รวมกันเป็น
太微垣
태미원

“แทมีว็อน”

 

 

01

太微左垣

ไท่เวย์จั่วหยวน

กำแพงวังสูงสุด
ฝั่งซ้าย

 

タイビサエン

“ไทบิสะเอง”

หญิงสาว

02

太微右垣

ไท่เวย์จั่วหยวน

กำแพงวังสูงสุด
ฝั่งขวา

 

タイビウエン

“ไทบิอุเอง”

สิงโต

“ในกำแพง”

 

 

 

 

 

03

三公

ซานกง

สามผู้ทรงเกียรติ

삼공
“ซัมกง”

サンコウ

“ซังโกว”

หญิงสาว

04

九卿

จิ่วชิง

เก้าขุนนาง

구경
“คู-กย็อง”

キュウケイ

“คิวเกย์”

หญิงสาว

05

五諸侯

อู่จูโหว

ห้าขุนนางศักดินา

오제후

“โอเจฮู”

ゴショコウ

“โกโชโกว”

ผมของเบเรนิซ

06

郎位

หลางเว่ย์

ราชองครักษ์

낭위
“นังวี”

ロウイ

“โรวอิ”

ผมของเบเรนิซ

07

五帝座

อู่ตี้จั้ว

บัลลังก์จักรพรรดิทั้งห้า

오제좌
“โอเจ-จวา”

ゴテイザ

“โกเตย์ซะ”

สิงโต

08

內屏

เน่ย์ผิง

ฉากพับด้านใน

내병
“แน-พย็อง”

ナイヘイ

“ไนเฮย์”

หญิงสาว

 

รูปที่ 21 แผนที่ดาวแสดงตัวอย่างกลุ่มดาวต่างๆในกลุ่มดาวใหญ่”กำแพงวังสูงสุด” โดยใส่กลุ่มดาวสากลที่ใช้ในปัจจุบัน (เส้นเชื่อมดาวและชื่อกลุ่มดาวสีเขียว) 

 

- กลุ่มดาวใหญ่ “กำแพงตลาดสวรรค์” (天市垣  “เทียนซื่อหยวน” แต่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Heavenly market enclosure) เป็นกลุ่มดาวใหญ่ที่อยู่ในบริเวณกลุ่มดาวคนแบกงูและเฮอร์คิวลิส

 

รูปที่ 22 แผนที่ดาวแสดงกลุ่มดาวต่างๆในบริเวณกลุ่มดาวใหญ่ “กำแพงตลาดสวรรค์” 

[Credit ภาพ: User “Su huynh” @ wikipedia]

 

รูปที่ 23 แผนที่ดาวแสดงตัวอย่างกลุ่มดาวต่างๆในกลุ่มดาวใหญ่”กำแพงตลาดสวรรค์” โดยกลุ่มดาวส่วน “กำแพง” แสดงด้วยเส้นเชื่อมดาวและตัวเลขลำดับสีแดง กลุ่มดาวส่วน “นอกกำแพง” มีตัวเลขลำดับสีเขียว และกลุ่มดาวส่วน “ในกำแพง” มีตัวเลขลำดับสีฟ้า ซึ่งตัวเลขลำดับของกลุ่มดาวต่างๆ สัมพันธ์กับตารางข้างล่าง

 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างของกลุ่มดาวต่างๆ ที่ประกอบเป็นกลุ่มดาวใหญ่ “กำแพงตลาดสวรรค์”

 

ลำดับ

ชื่อกลุ่มดาว
(จีนตัวเต็ม)

ชื่อกลุ่มดาว
(ภาษาไทย)

ชื่อกลุ่มดาว
(เกาหลี)

ชื่อกลุ่มดาว
(ญี่ปุ่น)

กลุ่มดาว
สมัยปัจจุบัน

“กำแพง”

 

 

รวมกันเป็น
天市垣
천시원

“ช็อนชีว็อน”

 

 

01

天市左垣

เทียนซื่อจั่วหยวน

กำแพงตลาดสวรรค์ฝั่งซ้าย

 

テンシサエン

“เทนชิสะเอง”

เฮอร์คิวลิส-งู-คนแบกงู

02

天市右垣

เทียนซื่อโย่วหยวน

กำแพงตลาดสวรรค์ฝั่งขวา

 

テンシウエン

“เทนชิอุเอง”

คนแบกงู-งู

“ในกำแพง”

 

 

 

 

 

03

市樓

ซื่อโหลว

อาคารตลาด

시루
“ชีรู”

シロウ

“ชิโรว”

คนแบกงู-งู

04

宗人

จงเหริน

เจ้าพนักงานด้านศาสนพิธี

종인
“ชงอิน”

ソウジン

“โซวจิง”

คนแบกงู

05

宗正

จงเจิ้ง

เจ้าพนักงานด้าน
ราชวงศ์

종정

“ชงจ็อง”

ソウセイ

“โซวเซย์”

คนแบกงู

06

屠肆

ถูซื่อ

ร้านขายเนื้อ

도사
“โทซา”

トシ

“โทชิ”

เฮอร์คิวลิส

07

帛度

ปั๋วตู้

มาตรวัดผ้า

백탁
“แพ็กตัก”

ハクド

“ฮากุโดะ”

เฮอร์คิวลิส

08

宦者

ฮว่านเจ่อ

ขันที

환자
“ฮวันจา”

カンジャ

“คันจะ”

คนแบกงู

09

หู

กระบวยตวงของ


“คก”

コク

“โคกุ”

เฮอร์คิวลิส-คนแบกงู

10

列肆

เลี่ยซื่อ

ห้องแถวค้าอัญมณี

열사
“ย็อลซา”

レッシ

“เรชชิ”

คนแบกงู-งู

“นอกกำแพง”

 

 

 

 

 

11

貫索

กว้านสั่ว

สายเชือกรัด

관삭
“ควันซัก”

カンサク

“คันซากุ”

มงกุฎเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 24 แผนที่ดาวแสดงตัวอย่างกลุ่มดาวต่างๆในกลุ่มดาวใหญ่”กำแพงตลาดสวรรค์” โดยใส่กลุ่มดาวสากลที่ใช้ในปัจจุบัน (เส้นเชื่อมดาวและชื่อกลุ่มดาวสีเขียว) 

 

รูปที่ 25 แผนที่ดาวแสดงตัวอย่างกลุ่มดาวใหญ่”กำแพงตลาดสวรรคฺ์” ซึ่งแสดงรูปร่างจินตนาการโดยภาพรวม

 

 

--------------------------------------

แปลและเรียบเรียง

พิสิฏฐ นิธิยานันท์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 

ที่มาของข้อมูล

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_constellations

https://en.wikipedia.org/wiki/Purple_Forbidden_enclosure

https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Palace_enclosure

https://en.wikipedia.org/wiki/Heavenly_Market_enclosure

 

 

บทความตอนก่อนหน้านี้

ตอนที่ 1: แผนที่ดาวและวงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2246-eastasia-starchart-01