สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งภาพเข้าร่วมประกวด
ในโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562
หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562

รางวัลเงินสดรวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.narit.or.th

astro photo contest 2562 slide

เงื่อนไขในการประกวด

1.  ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

        เยาวชนและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

2. เงื่อนไขประเภทภาพถ่าย

        2.1  ประเภท  Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว

        2.2 ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก  การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชันของวัตถุในระบบสุริยะแต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น - ตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ และการเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าผ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง (หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้)

        2.3  ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

        2.4 ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าผ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง

        2.5 ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด 

3. กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

        3.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง โดยสามารถส่งภาพถ่ายที่เก็บไว้ในอดีตเข้าประกวดได้

        3.2 สามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดประเภท โดยมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเท่านั้น

        3.3  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ - นามสกุลจริง (ไทยหรืออังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้

        3.4  ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

        3.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ถ่ายภาพ เขียนคำอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพ และเทคนิคที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image Processing) ให้ครบถ้วน 

4. วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

        4.1 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพพร้อมกรอกรายละเอียดภาพ มายัง www.narit.or.th ตามลิงค์ที่สถาบันฯ กำหนดให้ครบถ้วนทุกภาพ

        4.2  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพ .JPEG ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ ไม่จำกัด Pixel 

5. รางวัลการประกวดภาพถ่ายรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ประกอบด้วย

ลำดับที่ 1  รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ  รางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับที่ 2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับที่ 3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลละ   5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับที่ 4  รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลละ   2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

                     

ส่งผลงานที่นี่ (Click)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทรศัพท์. 0 5312 1268 ต่อ 305

หรือทาง www.narit.or.th 

astro photo contest 2562 poster