ปัจจุบันกล้องโทรทรรศน์แห่งชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.4 เมตร ของประเทศไทย ที่ให้บริการแก่นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศแต่ละปีไม่น้อยกว่า 215 คืน มีอายุการใช้งานมาแล้วเกือบ 4 ปี ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์บางอย่างหมดอายุจนไม่สามารถทำงานอย่างปกติได้ เช่น บอร์ดควบคุมมอเตอร์ บอร์ดควบคุมการสื่อสารแบบ CAN bus เป็นต้น ซึ่งทางสถาบันฯ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุดังกล่าวเพื่อนำไปทดแทนของเดิมที่เสีย เพื่อให้กล้องโทรทรรศน์สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

          แต่เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะและมีความซับซ้อน บางอุปกรณ์หาซื้อได้ยากในปัจจุบันเนื่องจากยกเลิกการผลิตไปแล้ว บางอุปกรณ์ถูกผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตซึ่งได้เลิกกิจการไปแล้วตั้งแต่ปี ..2556 ซึ่งสองสาเหตุที่กล่าวมาเป็นปัญหาและความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออายุการใช้งานกล้องโทรทรรศน์

          ดังนั้นการยกระดับระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์แห่งชาติ จึงเป็นโครงการเร่งด่วนและสำคัญของสถาบันฯ ในการยืดอายุการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ให้ใช้งานได้มากกว่า 30 ปี เหมือนกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ทั่วโลก และยังทำให้กล้องโทรทรรศน์มีความทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ซึ่งปัจจุบันกล้องโทรทรรศน์แห่งชาติ ยังคงทำงานระบบปฏิบัติการ Windows XP ที่ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกการสนับสนุนจากบริษัท Microsoft แล้ว นอกจากนั้นยังทำให้วิศวกรและช่างเทคนิคของสถาบันฯ ได้ศึกษาเรียนรู้การออกแบบและผลิตระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสถาบันฯ และประเทศไทย

          ในโครงการนี้ นอกจากสถาบันฯ ยังได้มีความร่วมมือกับประเทศอังกฤษภายใต้การสนับสนุนจากกองทุน Newton และสถาบันไทย-เยอรมัน มาร่วมกันศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของกล้องโทรทรรศน์ เพื่อทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ

 

แผนโครงการ

ปีที่

แผน

รายละเอียด

2560  

ศึกษาและออกแบบ

  1. ศึกษาระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์แห่งชาติ
  2. ออกแบบระบบควบคุมใหม่

2561 

พัฒนาระบบควบคุมใหม่

  1. พัฒนาระบบควบคุมใหม่ที่ได้จากการออกแบบในปีที่ 1
  2. ประกอบและทดสอบระบบควบคุมใหม่เข้ากับกล้องโทรทรรศน์

2562  

ทดสอบและปรับแก้

  1. ทดสอบและปรับแก้ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ที่ได้รับการพัฒนาในปีที่ 2
  2. สรุปผลโครงการ

 

 image1 image2 
กล้องโทรทรรศน์ โดม


แสดงส่วนประกอบของระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์และโดม
ที่ต้องมีการออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ตามโครงการ

 

 image3  

แผนภาพแสดงการโมดูลฮาร์ดแวร์ต่างๆของกล้องโทรทรรศน์ในปัจจุบัน

 
 image4 แผนภาพแสดงการโมดูลฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ได้จากการออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์

 

  image5
 แผนภาพแสดงโมดูลซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่ได้จากการออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์