ประกาศผลการคัดเลือก

Share

ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์

เพื่อพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

 

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน เพื่อสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์  ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนอย่างแพร่หลาย ดังที่ได้ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปศึกษาโครงงานในระดับโรงเรียนต่อไป ดังมีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกดังต่อไปนี้

 

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๒ (กลุ่มที่ ๑) จำนวน ๕๐โรงเรียน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๒ (กลุ่มที่ ๒) จำนวน ๙โรงเรียน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้         

 

 

         ในการนี้ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามประกาศข้างต้น กรุณาส่งแบบตอบรับ เข้าร่วมอบรม “การใช้งานกล้องกล้องโทรทรรศน์เพื่อการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์” พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อครูที่จะเข้าร่วม   กิจกรรมอบรมฯ กลับมาที่ e-mail : [email protected]ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒โดยยืดถือตามลำดับในการเข้าร่วมในละรอบตามที่ประกาศข้างต้น หากไม่มีการยืนยันและตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ สถาบันฯ จะคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในลำดับสำรองต่อไป

 

                    โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งสองกลุ่มจะต้องส่งรายชื่อครูเข้าร่วมกิจกรรมตาม ตามรายละเอียดของการจัดกิจกรรมอบรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

            กลุ่มที่ ๑       : ส่งครู/ผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม       จำนวน ๒ คน

            กลุ่มที่ ๒       : ส่งครู/ผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม       จำนวน ๑-๒ คน

      วันจัดกิจกรรม      : วันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

      สถานจัดกิจกรรมภาคบรรยาย       

                     ณ อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                     เลขที่ ๑๑๑ ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

     สถานจัดกิจกรรมภาคสังเกตการณ์   

                     ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

                     เลขที่ ๑๑๑ ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

 

                     ทั้งนี้ สถาบันฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม ระหว่างการดำเนินกิจกรรมอบรม (วันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ตามระเบียบที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกำหนดยกเว้นค่าเดินทาง,ค่าขนส่งกล้องโทรทรรศน์กลับโรงเรียนและค่าที่พัก    กรณีเดินทางมาล่วงหน้าก่อนการอบรม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัดเอง

 

          สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณคมสันต์  ธุรี  โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๕๒๔๔๒๔

 

                               ประกาศ ณ วันที่    ๓๐   มกราคม ๒๕๖๒

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมใช้งานกล้องฯ

หนังสือประกาศผลการคัดเลือกฯ

กำหนดการโครงการมอบกล้องฯ

แบบตอบรับมอบกล้องฯ