เกี่ยวกับโครงการ

Share

  

โครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์่

เพื่อพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน

*******************************************************************

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ได้ดำเนินการตามพันธกิจในการบริการถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ตามกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์สำหรับครู เพื่อนำไปถ่ายทอดส่งต่อความรู้และประสบการณ์สู่นักเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การจัดค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนและเยาวชน เพื่อถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นทางดาราศาสตร์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ทางดาราศาสตร์ อันจะช่วยจุดประกายความคิด สร้างจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมบรรยากาศและความตื่นตัวทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้คนไทยมีความสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งสื่อดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และวิทยากรบรรยาย อีกด้วย

          ที่ผ่านมากิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ ยังไม่สามารถให้บริการได้เข้าถึงบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสในการศึกษาวิชาดาราศาสตร์เนื่องจากอยู่ในถิ่นห่างไกล ขาดแคลนงบประมาณ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งขาดบุคลากรที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการ กระจายโอกาสทางการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับเยาวชน สร้างกลุ่มโรงเรียนให้เป็นเครือข่ายแกนนำในการจัดกิจการเรียนรู้และกิจกรรมสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาไปสู่การศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน สร้างเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมทางดาราศาสตร์เป็นสื่อกลาง แล้วก้าวไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดโครงการ โครงการมอบกล้อง  โทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน โดยมอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 10 นิ้ว พร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า รวมไปถึงกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ตลอดจนเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงาน เกิดการสร้างโครงงานด้านดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในอนาคต

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเป็นการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนดาราศาสตร์
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตื่นตัวทางดาราศาสตร์อย่างกว้างขวาง
 3. เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
 4. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และการสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนอย่างแพร่หลาย
 6. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย

 

กลุ่มเป้าหมาย

     โครงการพัฒนาโครงงานระดับโรงเรียนด้วยกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ แบ่งกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. โรงเรียนที่ขอรับกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในปี พ..2562 จำนวน 50 โรงเรียน (โรงเรียนใหม่)
 2. โรงเรียนที่เคยได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในปี พ..2558 - 2561 (กลุ่มเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ) จำนวน 50 โรงเรียน

 

คุณสมบัติของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

          โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ประจำปี 2562 จะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1: โรงเรียนที่ขอรับกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในปี 2562 (โรงเรียนใหม่)

 1. เป็นโรงเรียนในทุกสังกัดจากทั่งประเทศ (ทั้งภาครัฐหรือเอกชน) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์จากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ    (ไม่เคยเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตณ์ 77 จังหวัดฯ)
 3. มีความพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้สำหรับการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน
 4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในการ  ศึกษาและพัฒนาโครงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน
 5. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ รวมไปถึงการพัฒนาเป็นเครือข่าย     แกนนำทางดาราศาสตร์ต่อไปได้
 6. โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงงานด้านดาราศาสตร์ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน

กลุ่มที่ 2: โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อฯ ในปี 2558-2561

            (กลุ่มเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ)

 1. เป็นโรงเรียนในเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ ที่ได้รับมอบ  กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปแล้ว ในปี พ.ศ.2558 - 2561
 2. โรงเรียนมีผลการดำเนินการในการนำกล้องโทรทรรศน์ และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์
 3. มีความพร้อมที่จะนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปใช้สำหรับการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน
 4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะใช้งานกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในการ  ศึกษาและพัฒนาโครงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน
 5. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ รวมไปถึงการพัฒนาเป็นเครือข่าย     แกนนำทางดาราศาสตร์ต่อไปได้
 6. โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ไปใช้เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงงานด้านดาราศาสตร์ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน

 

โครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯ

กำหนดการโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯ