แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและวิจัยทางดาราศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและวิจัยทางดาราศาสตร์

 

๑.        ศาสตราจารย์ ไพรัช ธัชยพงษ์                                                                      เป็น ประธานกรรมการ

๒.        ศาสตราจารย์ ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์                                                                   เป็น กรรมการ

๓.        เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือผู้แทน                                                 เป็น กรรมการ

๔.        อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือผู้แทน                                                 เป็น กรรมการ

๕.        อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผู้แทน                                                     เป็น กรรมการ

๖.        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผู้แทน                                                     เป็น กรรมการ

๗.        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือผู้แทน                                          เป็น กรรมการ

๘.        อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือผู้แทน                                                       เป็น กรรมการ

๙.        อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือผู้แทน                                                เป็น กรรมการ

๑๐.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหรือผู้แทน                                                           เป็น กรรมการ

๑๑.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือผู้แทน                                              เป็น กรรมการ

๑๒.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือผู้แทน                                               เป็น กรรมการ

๑๓.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือผู้แทน                                                   เป็น กรรมการ

๑๔.    ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                                    เป็น กรรมการและเลขานุการ

๑๕.    รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                               เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๖.    ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                    เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

 

       

คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

 

๑. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ                                                                                  เป็น  ประธานอนุกรรมการ

๒. นายประวัติ ภัททกวงศ์                                                                                     เป็น  รองประธานอนุกรรมการ

๓. นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร                                                                                  เป็น  อนุกรรมการ

๔. รองศาสตราจารย์ พีรเดช  ทองอำไพ                                                                   เป็น  อนุกรรมการ

๕. รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                                   เป็น  อนุกรรมการและเลขานุการ

๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                  เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ

๗. หัวหน้างานกฎหมายสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ                                              เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ