คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

๑.     นายมนูญ สรรค์คุณนากร เป็น ประธานอนุกรรมการ
๒.     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็น รองประธานอนุกรรมการ
๓.     นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์ เป็น อนุกรรมการ
๔.     นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล เป็น อนุกรรมการ
๕.     นายประวัติ ภัททกวงศ์ เป็น อนุกรรมการ
๖.     นางภูวษา สินธุวงศ์ เป็น อนุกรรมการ

๗.    ผู้แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

เป็น อนุกรรมการ
๘.     นายธนา ธนาเจริญพร เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
๙.     นางสาวศิริลักษณ์ แดนธนสารมาก เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ