รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ "77 จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า"

  • พิมพ์

รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

"77 จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า"

(ภาคเหนือ)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

เชียงใหม่

โรงเรียนแกน้อยศึกษา

2

เชียงใหม่

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา12 (บ้านเอก)

3

เชียงใหม่

โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

4

เชียงใหม่

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

5

เชียงใหม่

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล

6

เชียงใหม่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

7

เชียงใหม่

โรงเรียนทาเหนือวิทยา

8

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

9

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น

10

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ขิ

11

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านดง

12

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านม่วงชุม

13

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

14

เชียงใหม่

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

15

เชียงใหม่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30

16

เชียงใหม่

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

17

เชียงใหม่

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

18

เชียงใหม่

โรงเรียนอินทนนท์วิทยา

19

เชียงใหม่

โรงเรียนฮอดพิทยาคม

20

เชียงใหม่

โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

21

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านปงตำ

22

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ

23

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านลาน

24

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย

25

เชียงใหม่

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

26

เชียงใหม่

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

27

เชียงราย

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

28

เชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

29

เชียงราย

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

30

เชียงราย

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

31

เชียงราย

โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

32

เชียงราย

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บำรุงที่ 87

33

เชียงราย

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

34

เชียงราย

โรงเรียนพานพิทยาคม

35

เชียงราย

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

36

เชียงราย

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

37

เพชรบูรณ์

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

38

แพร่

โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)

39

แพร่

โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

40

แพร่

โรงเรียนสองพิทยาคม

41

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

42

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนปายวิทยาคาร

43

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ

44

กำแพงเพชร

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

45

กำแพงเพชร

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

46

กำแพงเพชร

โรงเรียนนาพ่อคำวิทยาคม

47

กำแพงเพชร

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

48

ตาก

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

49

ตาก

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

50

ตาก

โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”

51

ตาก

โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์

52

ตาก

โรงเรียนตากพิทยาคม

53

ตาก

โรงเรียนผดุงปัญญา

54

น่าน

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์

55

น่าน

โรงเรียนบ้านผาหลัก

56

น่าน

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า

57

น่าน

โรงเรียนบ้านห้วยท่าง

58

น่าน

โรงเรียนปัว

59

น่าน

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

60

น่าน

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

61

น่าน

โรงเรียนสา

62

น่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

63

พะเยา

โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

64

พะเยา

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

65

พิจิตร

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

66

พิษณุโลก

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

67

พิษณุโลก

โรงเรียนจ่านกร้อง

68

พิษณุโลก

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

69

ลำปาง

โรงเรียนวังทองวิทยา

70

ลำปาง

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

71

ลำปาง

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

72

ลำพูน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

73

สุโขทัย

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

74

สุโขทัย

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

75

อุตรดิตถ์

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

76

อุตรดิตถ์

โรงเรียนบ้านนาอิซาง

77

อุตรดิตถ์

โรงเรียนฟากท่าวิทยา

78

อุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

79

อุตรดิตถ์

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

80

อุตรดิตถ์

โรงเรียนนาอินวิทยาคม

81

อุตรดิตถ์

โรงเรียนป่ากั้งวิทยา

 

(ภาคใต้)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

กระบี่

โรงเรียนอำมาตย์พานิชยนุกูล

2

กระบี่

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

3

กระบี่

โรงเรียนอัรรอยานพิทยานุสรณ์

4

ชุมพร

โรงเรียนเมืองหลังสวน

5

ชุมพร

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

6

ชุมพร

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

7

ตรัง

โรงเรียนเทศบาล4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

8

ตรัง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

9

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

10

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนบางขันวิทยา

11

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

12

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

13

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดปากเหมือง

14

นราธิวาส

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

15

นราธิวาส

โรงเรียนตันหยงมัส

16

นราธิวาส

โรงเรียนนราสิกขาลัย

17

นราธิวาส

โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม

18

นราธิวาส

โรงเรียนตากใบ

19

นราธิวาส

โรงเรียนนราธิวาส

20

นราธิวาส

โรงเรียนบ้านกูยิ

21

นราธิวาส

โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์

22

นราธิวาส

โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์

23

ปัตตานี

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

24

ปัตตานี

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

25

ปัตตานี

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

26

ปัตตานี

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

27

ปัตตานี

โรงเรียนสายบุรี“แจ้งประชาคาร”

28

ปัตตานี

โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

29

ปัตตานี

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

30

ปัตตานี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

31

ปัตตานี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40 จังหวัดปัตตานี

32

ปัตตานี

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

33

ปัตตานี

โรงเรียนบ้านโคกนิบง

34

ปัตตานี

โรงเรียนศาสน์สามัคคี

35

ปัตตานี

โรงเรียนศิริราษฏ์สามัคคี

36

ปัตตานี

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

37

ปัตตานี

โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

38

พังงา

โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์

39

พังงา

โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

40

พังงา

โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว

41

พัทลุง

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

42

พัทลุง

โรงเรียนสตรีพัทลุง

43

ภูเก็ต

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ

44

ภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

45

ภูเก็ต

โรงเรียนบ้านฉลอง

46

ภูเก็ต

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

47

ยะลา

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

48

ยะลา

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

49

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

50

ยะลา

โรงเรียนบ้านลือมุ

51

ยะลา

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

52

ยะลา

โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา

53

ระนอง

โรงเรียนศรีอรุโณทัย

54

ระนอง

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

55

สงขลา

โรงเรียนควนเนียงวิทยา

56

สงขลา

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

57

สงขลา

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

58

สงขลา

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

59

สงขลา

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

60

สงขลา

โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

61

สตูล

โรงเรียนบ้านหัวควน

62

สตูล

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

63

สตูล

โรงเรียนดารุลมุอ์มิน

64

สตูล

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

65

สตูล

โรงเรียนสตูลศานติศึกษา

66

สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

67

สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

68

สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนอนุบาลวริสศา

 

(ภาคกลาง)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

2

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพรตพิทยพัต

3

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

4

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

5

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย(โครงการ วมว.)

6

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม

7

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนศึกษานารี

8

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

9

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

10

กรุงเทพฯ

โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

11

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมชินูปถัมภ์

12

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองลานวิทยาคม

13

กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านวังนำขาว

14

กำแพงเพชร

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

15

กำแพงเพชร

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

16

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2

17

ชัยนาท

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา

18

ชัยนาท

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

19

ชัยนาท

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร

20

นครนายก

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)

21

นครนายก

โรงเรียนวัดดอนยอ

22

นครปฐม

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

23

นครปฐม

โรงเรียนสถาพรวิทยา

24

นครสวรรค์

โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านชุมแสง)

25

นครสวรรค์

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

26

นครสวรรค์

โรงเรียนบ้านเขาดิน

27

นครสวรรค์

โรงเรียนไพศาลีพิทยา

28

นครสวรรค์

โรงเรียนมารีย์วิทยา

29

นครสวรรค์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

30

นครสวรรค์

โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง)

31

นครสวรรค์

โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม

32

นครสวรรค์

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

33

นนทบุรี

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

34

นนทบุรี

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

35

นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

36

ปทุมธานี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

37

ปทุมธานี

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1

38

ปทุมธานี

โรงเรียนธัญรัตน์

39

ปทุมธานี

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

40

ปทุมธานี

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

41

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

42

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราฏฎร์อุปถัมภ์)

43

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนวัดหนองนาง

44

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุทธยา

45

พิจิตร

โรงเรียนตะพานหิน

46

พิจิตร

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

47

พิษณุโลก

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

48

เพชรบูรณ์

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

49

เพชรบูรณ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

50

เพชรบูรณ์

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

51

เพชรบูรณ์

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

52

ลพบุรี

โรงเรียนบ้านหนองประดู่

53

สมุทรปราการ

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

54

สมุทรปราการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

55

สมุทรสงคราม

โรงเรียอัมพวันวิทยาลัย

56

สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

57

สระบุรี

โรงเรียนสุธีวิทยา

58

สระบุรี

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

59

สิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี

60

สุโขทัย

โรงเรียนอุดมดรุณี

61

สุพรรณบุรี

โรงเรียนด่านช้างวิทยา

62

อุทัยธานี

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

63

อุทัยธานี

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

64

อุทัยธานี

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต

 

(ภาคตะวันออก)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

จันทบุรี

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

2

จันทบุรี

โรงเรียนบ้านคลองบอน

3

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

4

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา

5

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ(ท่าพลับสุนทร)

6

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

7

ชลบุรี

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

8

ชลบุรี

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

9

ชลบุรี

โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม

10

ชลบุรี

โรงเรียนวัดสำนักบก

11

ชลบุรี

โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)

12

ชลบุรี

โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"

13

ชลบุรี

โรงเรียนชลกันยานุกูล

14

ตราด

โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

15

ตราด

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม

16

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

17

ตราด

โรงเรียนวัดคลองขุด

18

ตราด

โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ)

19

ปราจีนบุรี

โรงเรียนศรีมโหสถ

20

ปราจีนบุรี

โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง

21

ระยอง

โรงเรียนวัดป่าประดู่

22

ระยอง

โรงเรียนบ้านค่าย

23

สระแก้ว

โรงเรียนทัพราชวิทยา

24

สระแก้ว

โรงเรียนตาพระยา

25

สระบุรี

โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดเกาะกลาง

 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

กาฬสินธุ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2

กาฬสินธุ์

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

3

กาฬสินธุ์

โรงเรียนร่องคำ

4

กาฬสินธุ์

กศน.อำเภอกมลาไสย

5

กาฬสินธุ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

6

กาฬสินธุ์

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

7

กาฬสินธ์ุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่องคำ

8

ขอนแก่น

โรงเรียนโนนข่าวิทยา

9

ขอนแก่น

โรงเรียนนครขอนแก่น

10

ขอนแก่น

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

11

ขอนแก่น

โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา

12

ขอนแก่น

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

13

ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

14

ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านหนองโก

15

ขอนแก่น

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

16

ชัยภูมิ

โรงเรียนหนองหล่มคลองเตย

17

ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

18

ชัยภูมิ

โรงเรียนห้อยต้อนพิทยาคม

19

ชัยภูมิ

โรงเรียนภูเขียว

20

ชัยภูมิ

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

21

ชัยภูมิ

โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

22

ชัยภูมิ

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

23

ชัยภูมิ

โรงเรียนสระพังวิทยาคม

24

ชัยภูมิ

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร

25

ชัยภูมิ

โรงเรียนห้วยแย้วิทยา

26

นครพนม

โรงเรียนธาตุพนม

27

นครพนม

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

28

นครราชสีมา

โรงเรียนท่าลาด

29

นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย

30

นครราชสีมา

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

31

นครราชสีมา

โรงเรียนสีดาวิทยา

32

นครราชสีมา

โรงเรียนประทาย

33

นครราชสีมา

โรงเรียนปากช่อง

34

นครราชสีมา

โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

35

นครราชสีมา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

36

นครราชสีมา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา2

37

นครราชสีมา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

38

นครราชสีมา

โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม

39

บึงกาฬ

โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

40

บึงกาฬ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา

41

บึงกาฬ

โรงเรียนบึงกาฬ

42

บึงกาฬ

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

43

บุรีรัมย์

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

44

บุรีรัมย์

โรงเรียนพุทไธสง

45

บุรีรัมย์

โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์

46

บุรีรัมย์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

47

บุรีรัมย์

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

48

บุรีรัมย์

โรงเรียนภัทรบพิตร

49

บุรีรัมย์

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม

50

มหาสารคาม

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

51

มหาสารคาม

โรงเรียนผดุงนารี

52

มหาสารคาม

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

53

มหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

54

มุกดาหาร

โรงเรียนบ้านภูแผงม้า

55

มุกดาหาร

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

56

มุกดาหาร

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน

57

มุกดาหาร

โรงเรียนบ้านโนนสวาท

58

ยโสธร

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

59

ยโสธร

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

60

ยโสธร

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

61

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

62

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

63

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม

64

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม

65

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

66

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านงิ้วหว่าศึกษาคาร

67

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

68

เลย

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด

69

เลย

โรงเรียนเชียงคาน

70

เลย

โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ

71

ศรีสะเกษ

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

72

ศรีสะเกษ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

73

ศรีสะเกษ

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

74

ศรีสะเกษ

โรงเรียนปรางค์กู่

75

ศรีสะเกษ

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

76

สกลนคร

โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์

77

สกลนคร

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

78

สกลนคร

โรงเรียนร่มเกล้า

79

สกลนคร

โรงเรียนโพนงามศึกษา

80

สกลนคร

โรงเรียนแวงพิทยาคม

81

สกลนคร

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

82

สกลนคร

โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง

83

สกลนคร

โรงเรียนบ้านนาสีนวล

84

สกลนคร

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

85

สกลนคร

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

86

สุรินทร์

โรงเรียนตาเบาวิทยา

87

สุรินทร์

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

88

สุรินทร์

โรงเรียนนาดีวิทยา

89

สุรินทร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

90

สุรินทร์

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

91

หนองคาย

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

92

หนองคาย

โรงเรียนหนองนางพิทยาคม

93

หนองคาย

โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ

94

หนองคาย

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

95

หนองบัวลำภู

โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์

96

หนองบัวลำภู

โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม

97

หนองบัวลำภู

โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร

98

หนองบัวลำภู

โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

99

อำนาจเจริญ

โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

100

อำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว

101

อุดรธานี

โรงเรียนหนองหานวิทยา

102

อุดรธานี

โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

103

อุบลราชธานี

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

104

อุบลราชธานี

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

105

อุบลราชธานี

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

106

อุบลราชธานี

โรงเรียนนาจะหลวย

107

อุบลราชธานี

โรงเรียนปทุมพิทยาคม

108

อุบลราชธานี

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

109

อุบลราชธานี

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

110

อุบลราชธานี

โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

111

อุบลราชธานี

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

112

อุบลราชธานี

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

113

อุบลราชธานี

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

 

(ภาคตะวันตก)

ลำดับ

จังหวัด

โรงเรียน/สถานศึกษา

1

กาญจนบุรี

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

2

กาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านดินโส

3

กาญจนบุรี

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

4

กาญจนบุรี

โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

5

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนธนาคารออมสิน

6

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนบางสะพานวิทยา

7

เพชรบุรี

โรงเรียนบ้านบางแก้ว

8

เพชรบุรี

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

9

ราชบุรี

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง