teacher advance 2563 04

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในโรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผ่านการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง หรือมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์การดำเนินงานและเป็นที่ปรึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ปี และสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางดาราศาสตร์ที่ทางสถาบันฯ กำหนดขึ้นได้
5. สามารถทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมทำโครงงานทางดาราศาสตร์ร่วมกับครู (โรงเรียนละ 3 คน)
6. ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางจากภูมิลำเนามายังสถานที่จัดอบรม (จ.เชียงใหม่) ตลอดหลักสูตรจนครบระยะเวลาอบรม 3 ปี

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

teacher advance 2563 05

 

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2562 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการ       รับสมัคร ดังนี้

1. ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance
2. เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร

3. ส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ บน Google Formsที่ http://gg.gg/NARIT-AdvanceTeacher2018
4.  กรรมการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์


เอกสารหลักฐานการสมัคร

teacher advance 2563 06

         การรับสมัครครูเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2562 ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บน Google Forms จึงไม่ต้องกรอกหรือเตรียมใบสมัครในรูปแบบเอกสาร ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับแนบส่งพร้อมกับการกรอกใบสมัคร ดังนี้

1. รูปถ่าย/รูปภาพ ของผู้สมัคร ขนาดไม่เกิน 5 Mb      จำนวน 1 รูป
( ไฟล์ภาพ นามสกุลไฟล์ .jpg/.png แนบรูปบน Google Forms )

2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ       จำนวน 1 ชุด
( ไฟล์สแกน/ถ่ายรูป นามสกุลไฟล์ .jpg/.PDF แนบไฟล์บน Google Forms )

3. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (วุฒิสูงสุด)      จำนวน 1 ชุด
( ไฟล์สแกน/ถ่ายรูป นามสกุลไฟล์ .jpg/.PDF แนบไฟล์บน Google Forms )

4. สำเนาประกาศนียบัตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ( ถ้ามี )      จำนวน 1 ชุด
( สำหรับครูที่ผ่านการอบรมครูฯ ขั้นกลาง ) หรือสำเนาเกียรติบัตรการอบรมดาราศาสตร์อื่นๆ
( ไฟล์สแกน/ถ่ายรูป นามสกุลไฟล์ .jpg/.PDF แนบไฟล์บน Google Forms )

5. เอกสารความเห็นผู้บริหาร      จำนวน 1 ชุด
( ไฟล์สแกน/ถ่ายรูป นามสกุลไฟล์ .jpg/.PDF แนบไฟล์บน Google Forms )

6. เอกสารหลักฐานผลงานทางวิชาการ/บทความ/รางวัลเกียรติบัตร      จำนวน ไม่เกิน 5 ชุด
( เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms )

7. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์      จำนวน ไม่เกิน 5 ชุด      
( เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms )

8. เอกสารหลักฐานการการทำโครงงาน/ที่ปรึกษาโครงงาน      จำนวน ไม่เกิน 5 ชุด
( เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms )

9. เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงงานที่เคยทำกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย      จำนวน ไม่เกิน 5 ชุด
( เตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล/รูปภาพ/เอกสารรายงาน แนบไฟล์บน Google Forms )


การคัดเลือกและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

        หลังจากหมดเขตการรับสมัคร คณะกรรมการจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลใบสมัครทั้งหมด เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น : คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่แนบสงเข้ามา เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ต่อไป

2. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ : คณะกรรมการจะดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ส่งใบสมัครทุกท่านกรุณาเตรียมตัวเพื่อรอรับสายโทรศัพท์จากคณะกรรมการในช่วงวัน เวลา ดังกล่าวด้วย

การประกาศผลการคัดเลือก

        คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกครูเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 3 ท่าน และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมใน  วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 ทางเว็ปไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่ลิงค์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/advance โดยถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด


ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูเชิงปฏฺบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2563

แบบแสดงความคิดเห็นผู้บริหาร

ตัวอย่างใบสมัครอบรมครูขั้นสูง ประจำปี 2563