แสดง # 
ชื่อ
พระราชกฤษฎีการจัดตั้ง สดร
พรบ.องค์การมหาชน พ.ศ.2542
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552 (ฉบับที่2)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2552
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการเงินการบัญชีและการงบประมาณ พ.ศ. 2552
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557